31 Tháng Ba 2020
 
Diễn đànDiễn đànNghệ thuật và k...Nghệ thuật và k...Các thể loại vă...Các thể loại vă...Tiểu luận - Essay theo WikipediaTiểu luận - Essay theo Wikipedia
Trước Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Bài mới
 06/10/2010 8:04 SA
 
 Được sửa bở aiviet  vào 06/10/2010 8:39:43 SA

Chào các bác,

Tôi bận quá nên hôm nay mới nhìn tới chuyên mục này. Có lẽ tôi sẽ bắt đầu bằng tiểu luận là thể loại tương đối có ích và còn mới đối với độc giả Việt nam. Cho đến nay tôi mới viết có Xuân Diệu và một số nhà phê bình viết Tiều luận với ý nghĩa là một bài lý luận ngắn. Tuy nhiên ngày nay Essay là một thể rộng rãi hơn nhiều. Đặc biệt tại các trường đại học trên thế giới việc viết tiểu luận là kỹ năng mềm quyết định khi thi vào trường và trong các khóa học. Viết essay đỏi hỏi tư duy, sự bố trí ý tưởng và sử dụng hợp lý từng con chữ. Do đó, các trường cũng coi đó là tiêu chuẩn để xem tư duy và tính cách của thí sinh. Từ 30%-50% khả năng nhận vào trường là do essay.

Tôi sẽ lần lượt dịch các định nghĩa và kỹ thuật về viết essay ở chuyên mục này coi như giới thiệu thể loại văn này. Các bài mẫu về essay tôi sẽ sưu tầm và dịch ở một chuyên mục khác. Mong các bác đóng góp thêm ý kiến.

Trước tiên là một số kiến thức thông thường từ Wikipedia

An essay is a short piece of writing which is often written from an author's personal point of view.
Essays can consist of a number of elements, including:
literary criticism, political manifestos, learned arguments, observations of daily life, recollections, and reflections of the author.
The definition of an essay is vague, overlapping with those of an article and a short story.
Almost all modern essays are written in prose, but works in verse have been dubbed essays (e.g.
Alexander Pope's An Essay on Criticism and An Essay on Man).
While brevity usually defines an essay, voluminous works like John Locke's An Essay Concerning Human Understanding and Thomas Malthus's An Essay on the Principle of Population provide counterexamples.

Tiểu luận là một bài viết ngắn thường được viết từ quan điểm riêng của tác giả. Các bài tiểu luận có thể gồm một số yếu tố, bao gồm: phê bình văn học, tuyên ngôn chính trị, các lập luận đã học được, các quan sát về đời sống, những kỷ niệm, và suy tư của tác giả. Định nghĩa của tiểu luận là mơ hồ, trùng chéo với định nghĩa của bài viết và truyện ngắn. Hầu như tất cả các tiểu luận hiện đại được viết bằng văn xuôi, nhưng các tác phẩm bằng thơ cũng đã được đặt tên là tiểu luận (Thí dụ. Tiểu luận về sự phê bình và Tiểu luận về con người của Alexander Pope). Trong khi sự ngắn gọn thường xác định một tiểu luận, các tác phẩm nhiều lập như Tiểu luận về sự hiểu biết của con người của John Locke là một tác phẩm luận về sự hiểu biết của con người và Tiểu luận về nguyên lý dân số của Thomas Malthus cung cấp các phản ví dụ.

In some countries (e.g. in the United States), essays have become a major part of formal education.
Secondary students are taught structured essay formats to improve their writing skills, and admission essays are often used by universities in selecting applicants and, in the humanities and social sciences, as a way of assessing the performance of students during final exams.
The concept of an "essay" has been extended to other mediums beyond writing.
A film essay is a movie that often incorporates documentary film making styles and which focuses more on the evolution of a theme or an idea.
A photographic essay is an attempt to cover a topic with a linked series of photographs;
it may or may not have an accompanying text or captions.

Tại một số quốc gia (ví dụ như. ở Mỹ), những bài tiểu luận đã trở thành một bộ phận quan trọng của giáo dục chính thống. Các học sinh trung học được dạy các hình thức tiểu luận được cấu trúc để cải thiện các kỹ năng viết của họ, và các bài tiểu luận tiếp nhận thường được sử dụng bởi các trường đại học trong việc lựa chọn các ứng viên và, trong các ngành nhân văn và khoa học xã hội, như là một cách đánh giá thành quả của các sinh viên trong các kỳ thi cuối cùng. Khái niệm về "tiểu luận" đã mở rộng tới các phương tiện truyền thông khác ngoài văn bản. Một tiểu luận điện ảnh là một bộ phim thường kết hợp các phong cách làm phim tài liệu tập trung nhiều hơn về sự phát triển của một chủ đề hoặc một ý tưởng. Một tiểu luận nhiếp ảnh là một nỗ lực để bàn tới một đề tài với một chuỗi liên kết các bức ảnh; nó có thể có là hoặc không có đề mục hay phụ đề đi kèm.

Bài mới
 12/09/2019 1:53 CH
 
 Được sửa bở kietpro_90  vào 13/09/2019 8:50:15 SA
Cảm ơn bác, đây là thông tin bổ ích
Trước Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Diễn đànDiễn đànNghệ thuật và k...Nghệ thuật và k...Các thể loại vă...Các thể loại vă...Tiểu luận - Essay theo WikipediaTiểu luận - Essay theo Wikipedia