31 Tháng Ba 2020
 
Diễn đànDiễn đànCông nghệ thông...Công nghệ thông...Các công nghệ m...Các công nghệ m...Nhóm 6 an toàn, vệ sinh viên, hỌc nhanh huấn luyện -0986747189---Nhóm 6 an toàn, vệ sinh viên, hỌc nhanh huấn luyện -0986747189---
Trước Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Bài mới
 30/09/2017 10:18 SA
 
VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾCS 1: CT4AX2, KĐT Bắc Linh Đàm , Hoàng Mai, Hà NộiCS 2: 128 Phan Đăng Lưu, P3, Q.Phú Nhuận, TP.HCMTel: 0986 747 189 ( Ms. Thoa)THÔNG BÁO MỞ LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNGCăn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;Chính phủ quy định chitiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấnluyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trườnglao động.Căn cứ nhu cầu đào tạo của các đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước. Viện phát triển kinh tế quốc tế xin thông báo tổ chức khóa Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động như sau:I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN ATLĐ, VSLĐ1. Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:a)Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;b)Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.2. Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:a)Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;b)Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.3. Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.4. Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc đểlàm việc cho người sử dụng lao động.5. Nhóm 5: Người làm côngtác y tế.6. Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.II. CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN VÀ SỔ THEO DÕI- -Nhóm 1,2, 5,6: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp Chứng chỉ huấn luyện.-nhóm 3: Người sử dụng lao động cấp Thẻ an toàn cho người được huấn luyện thuộc nhóm 3 sau khi kiểm tra đạt yêu cầu. Tổ chức huấnluyện cấp Thẻ an toàn cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động-Nhóm 4: Kết quả huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở.III. Sự thay đổi trong huấn luyện an toàn lao động theo Nghị định 44 học nhanh cấp luôn1. Theo quy định 44 thì thêm 2 nhóm đối tượng là nhóm 5 và nhóm 6. Các chứng nhận, thẻ an toàn đều có thời hạn 2 năm. Nhóm 4 huấn luyện định kỳ hàng năm. Nhóm 5 học trong 7 ngày bao gồm 5 ngày là học về y tế và 2 ngày học về an toàn.2. Các cán bộ, công nhân đã huấn luyện nhóm 3 hoặc nhóm 4 được phép huấn luyện thêm 4 giờ để có thêm chứng nhận nhóm 6. Các cán bộ, công nhân viên có chứng nhận nhsom 6 có chức năng đôn đốc các nhân viên trong nhóm thực hiện tốt về vấn đề vệ sinh và an toàn chung trong công ty.3.Huấn luyện nhóm 3a)Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;b)Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo,biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp;c)Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vậttư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hạivà phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm; quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.4.Huấn luyện nhóm 4a)Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.b)Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.5.Huấn luyện nhóm 5:a)Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;b)Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;c)Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động: Yếu tố có hại tại nơi làm việc; tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại; lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc; các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng chống; cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp; tổ chức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu; phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc; an toàn thực phẩm; quy trìnhlấy và lưu mẫu thực phẩm; tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho người lao động; nâng cao sức khỏe nơi làm việc, phòng chống bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc; kiến thức, kỹ năng,phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị phương tiệnvà điều kiện cần thiết để thực hiện công tác vệ sinh lao động; phương pháp truyềnthông giáo dục về vệ sinhlao động, phòng chống bệnh nghềnghiệp;lập và quản lý thông tin về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệptại nơi làm việc; lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghềnghiệp. Công tác phối hợp với người làmcông tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động để thực hiện nhiệm vụ liên quan theo quy định tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động.6.Huấn luyện nhóm 6:Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.Các cá nhân có nhu cầu huấn luyện hoặc cho các cán bộ đi tham dự vui lòng gửi thông tin cần huấn luyện: tên người liên hệ, SĐT, kế hoạch sẽ huấn luyện vào địa chỉ email: [email protected] hoặc có thể gọi trực tiếp SĐT: 0986.747.189 ( Ms Thoa) để nhận được hỗ trợ trực tiếp.Mọi thông tin tin chi tiết xin liên hệ Phòng HL ATLĐVIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾCS1: Tòa nhà CT4AX2, KĐT Bắc Linh Đàm, Q. Hoàng Mai, Hà NộiCS2: 128 Phan Đăng Lưu, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP HCMTel: 0986 747 189/ (024) 6680 2585 ( Ms Thoa)Fax: 04.6886154 Email: [email protected]://facebook.com/capchungchihanhnghexaydungsocapnghe/
Trước Trước
 
Tiếp
 Vô hiệu hóa
Diễn đànDiễn đànCông nghệ thông...Công nghệ thông...Các công nghệ m...Các công nghệ m...Nhóm 6 an toàn, vệ sinh viên, hỌc nhanh huấn luyện -0986747189---Nhóm 6 an toàn, vệ sinh viên, hỌc nhanh huấn luyện -0986747189---