22 Tháng Mười Một 2019
 
Diễn đànDiễn đànNhịp cầu ra thế...Nhịp cầu ra thế...Dịch về Y tế cộ...Dịch về Y tế cộ...Các bệnh vần ACác bệnh vần A
Trước Trước
 
Tiếp Tiếp
Bài mới
 17/08/2009 11:58 SA
 
 Được sửa bở aiviet vào 17/08/2009 12:09:45 CH

Chào các bác,

      Tôi mở chủ đề về các bệnh vần A mà tôi đã nhận. Tôi sẽ lần lượt post các thông tin về các bệnh ở vần A ở đây. Bác nào có hứng giúp tôi thì cứ dịch cùng với tôi. Hoặc các bác thích vần khác thì sang đó.  Bản quyền dịch đều thuộc về Cộng đồng và cụ thể về Dự án Y tế cộng đồng của Thế giới chữ.

Aiviet

 

Bài mới
 03/11/2010 12:41 CH
 

Chào các bác

Tôi sẽ post bản unclean để các bác dễ đối chiếu và bình luận. Nghe bác Dư Loan nói các bác sợ công bố kết quả vì sợ mọi người cười. Người ta gọi thế là dấu gì gì đó ấy nhỉ :-))

Acne

Mụn trứng cá

(Source niams.nih.gov NIH Publication No

06-4998)

(Nguồn niams.nih.gov Số xuất bản của NIH 06-4998)

Publication Date

Xuất bản ngày

January 2006

Tháng Một năm 2006

Questions and Answers About Acne

Hỏi và Đáp về mụn trứng cá

This booklet contains general information about acne

Tập sách nhỏ này có chứa thông tin chung về mụn trứng cá

It describes what acne is and how it develops, the causes of acne, and the treatment options for various forms of acne

Nó mô tả mụn trứng cá là gì và phát triển thế nào, các nguyên nhân gây nên mụn trứng cá, và các tùy chọn điều trị cho các dạng mụn trứng cá khác nhau

Information is also provided on caring for the skin

Thông tin được cung cấp về việc chăm sóc da

If you have further questions after reading this booklet, you may wish to discuss them with your doctor

Nếu bạn có thêm câu hỏi sau khi đọc tập sách nhỏ này, bạn có thể thảo luận với bác sĩ của bạn

What Is Acne

Mụn trứng cá là gì

Acne is a disorder resulting from the action of hormones and other substances on the skin's oil glands (sebaceous glands) and hair follicles

Mụn là một rối loạn sinh ra từ hành động của hormon và các thành tố khác trên các tuyến dầu của da (tuyến bã nhờn) và các nang tóc

These factors lead to plugged pores and outbreaks of lesions commonly called pimples or zits

Những yếu tố này dẫn đến các lỗ chân lông bị bít và nổi lên các tổn thương thường được gọi là mụn nhọt hoặc mụn

Acne lesions usually occur on the face, neck, back, chest, and shoulders

Tổn thương mụn trứng cá thường xảy ra trên mặt, cổ, lưng, ngực, và vai

Although acne is usually not a serious health threat, it can be a source of significant emotional distress

Mặc dù mụn trứng cá thường không phải là một đe dọa sức khỏe nghiêm trọng, nó có thể là một nguồn đáng kể của cảm xúc buồn bực về tâm lý đáng kể

Severe acne can lead to permanent scarring

Mụn trứng cá nặng có thể dẫn đến sẹo vĩnh viễn

How Does Acne Develop

Mụn trứng cá phát triển thế nào

What Causes Acne

Cái gì sinh ra mụn trứng cá

Who Gets Acne

Ai bị mụn trứng cá

How Is Acne Treated

Mụn trứng cá được điều trị thế nào

Treatment for Blackheads, Whiteheads, and Mild Inflammatory Acne

Điều trị mụn đầu đen, mụn đầu trắng, và mụn trứng cá viêm nhẹ

Treatment for Moderate to Severe Inflammatory Acne

Điều trị mụn trứng cá viêm vừa đến nặng

Treatment for Severe Nodular or Cystic Acne

Điều trị mụn trứng cá nốt sần hoặc nang nặng

Treatments for Hormonally Influenced Acne in Women

Điều trị mụn trứng cá chịu ảnh hưởng về hóc môn ở phụ nữ

Other Treatments for Acne

Các điều trị khác về mụn trứng cá

How Should People With Acne Care for Their Skin

Người có mụn trứng cá nên chăm sóc cho da của họ thế nào

What Research Is Being Done on Acne

Nghiên cứu gì đang được thực hiện về mụn trứng cá

Where Can People Find More Information on Acne

Người ta có thể tìm thông tin thêm về mụn trứng cá ở đâu

How Does Acne Develop

Mụn trứng cá phát triển thế nào

Doctors describe acne as a disease of the pilosebaceous units (PSUs)

Các bác sĩ mô tả mụn trứng cá là căn bệnh của các đơn vị chất nhờn lông (PSUs)

Found over most of the body, PSUs consist of a sebaceous gland connected to a canal, called a follicle, that contains a fine hair (see "Normal Pilosebaceous Unit" diagram)

Được tìm thấy trên phần lớn của cơ thể, các PSU bao gồm một tuyến bã nhờn kết nối với kênh, gọi là nang trứng, có chứa một sợi lông mảnh (xem sơ đồ "Đơn vị chất nhờn lông bình thường")

These units are most numerous on the face, upper back, and chest

Các đơn vị này nhiều nhất trên mặt, lưng trên, và ngực

The sebaceous glands make an oily substance called sebum that normally empties onto the skin surface through the opening of the follicle, commonly called a pore

Các tuyến bã nhờn tạo ra một chất dầu gọi là bã nhờn thường đổ lên bề mặt da thông qua chỗ mở của nang, thường được gọi là một lỗ chân lông

Cells called keratinocytes line the follicle

Các tế bào gọi là keratinocytes dòng nang

Normal Pilosebaceous Unit

Đơn vị chất nhờn lông bình thường

The hair, sebum, and keratinocytes that fill the narrow follicle may produce a plug, which is an early sign of acne

Lông, bã nhờn, và keratinocytes được lấp đầy vào các nang hẹp có thể tạo nên một cái nút, là một dấu hiệu sớm của mụn trứng cá

The plug prevents sebum from reaching the surface of the skin through a pore

Cái nút sẽ ngăn bã nhờn đạt đến bề mặt da thông qua lỗ chân lông

The mixture of oil and cells allows bacteria Propionibacterium acnes (P acnes) that normally live on the skin to grow in the plugged follicles

Các hỗn hợp của dầu và các tế bào cho phép vi khuẩn mụn trứng cá các mụn trứng cá) thường sống trên da phát triển trong các nang bị bít kín

These bacteria produce chemicals and enzymes and attract white blood cells that cause inflammation

Những vi khuẩn này sản các hóa chất và enzim và thu hút các tế bào bạch cầu gây viêm

(Inflammation is a characteristic reaction of tissues to disease or injury and is marked by four signs

(Viêm là một phản ứng đặc trưng của các mô đối với bệnh hoặc chấn thương và được đánh dấu bằng bốn dấu hiệu

swelling, redness, heat, and pain.) When the wall of the plugged follicle breaks down, it spills everything into the nearby skin – sebum, shed skin cells, and bacteria – leading to lesions or pimples

Mẩn đỏ, sưng, nóng, và đau) Khi vách của nang bị bít kín vỡ ra, nó tràn tất cả mọi thứ vào vùng da xung quanh - bã nhờn, các tế bào da bị đổ ra, và vi khuẩn - dẫn đến các tổn thương hoặc nổi mụn

People with acne frequently have a variety of lesions, some of which are shown in the diagrams below

Những người có mụn trứng cá thường có nhiều thương tổn, một số trong đó được thể hiện trong các biểu đồ dưới đây

The basic acne lesion, called the comedo (KOM-e-do), is simply an enlarged and plugged hair follicle

Tổn thương mụn trứng cá cơ bản, được gọi là ngòi trứng cá (KOM-e-do), chỉ đơn giản là một nang lông bị nở rộng và bít kín

If the plugged follicle, or comedo, stays beneath the skin, it is called a closed comedo and produces a white bump called a whitehead

Nếu nang bị bít, hoặc ngòi trứng cá, nằm bên dưới da, nó được gọi là một ngòi trứng cá đóng và tạo ra một vết sưng màu trắng gọi là mụn đầu trắng

A comedo that reaches the surface of the skin and opens up is called an open comedo or blackhead because it looks black on the skin's surface

Một ngòi trứng cá đạt đến bề mặt da và mở ra được gọi là một ngòi trứng cá mở hoặc mụn đầu đen bởi vì nó trông đen trên bề mặt da

This black discoloration is due to changes in sebum as it is exposed to air

Biến đổi màu đen này là do các thay đổi bã nhờn khi nó được tiếp xúc với không khí

It is not due to dirt

Nó không phải là do bụi bẩn

Both whiteheads and blackheads may stay in the skin for a long time

Cả hai mụn đầu trắng và mụn đầu đen đều có thể ở trong da trong một thời gian dài

Types of Lesions

Các loại tổn thương

Other troublesome acne lesions can develop, including the following

Các tổn thương mụn trứng cá khó chịu khác có thể phát triển, bao gồm

Papules – inflamed lesions that usually appear as small, pink bumps on the skin and can be tender to the touch

Các mụn nhú - các thương tổn viêm thường xuất hiện như là các mụn nhỏ, màu hồng trên da và có thể nhạy cảm khi chạm tới

Pustules (pimples) – papules topped by white or yellow pus-filled lesions that may be red at the base

Mụn mủ (mụn nhọt) - các mụn nhú có đỉnh là các tổn thương chứa đầy mủ màu trắng hoặc vàng có thể đỏ ở phần đáy

Nodules – large, painful, solid lesions that are lodged deep within the skin

Mụn sần - các tổn thương lớn, đau, rắn ẩn sâu bên trong da

Cysts – deep, painful, pus-filled lesions that can cause scarring

U nang - các tổn thương sâu, đau đớn, đầy mủ có thể gây ra sẹo

What Causes Acne

Cái gì sinh ra mụn trứng cá

The exact cause of acne is unknown, but doctors believe it results from several related factors

Nguyên nhân chính xác của mụn trứng cá là không rõ, nhưng các bác sĩ tin rằng nó là kết quả của một số yếu tố liên quan

One important factor is an increase in hormones called androgens (male sex hormones)

Một yếu tố quan trọng là sự gia tăng hoóc môn gọi là androgen (kích thích tố sinh dục nam)

These increase in both boys and girls during puberty and cause the sebaceous glands to enlarge and make more sebum

Những chất này gia tăng ở cả nam và nữ trong tuổi dậy thì và gây ra các tuyến bã nhờn nở to và tạo ra nhiều bã nhờn hơn

Hormonal changes related to pregnancy or starting or stopping birth control pills can also cause acne

Các thay đổi nội tiết liên quan đến thai kỳ hoặc bắt đầu hoặc dừng thuốc tránh thai cũng có thể gây ra mụn trứng cá

Another factor is heredity or genetics

Một yếu tố khác có tính di truyền hoặc di truyền học

Researchers believe that the tendency to develop acne can be inherited from parents

Các nhà nghiên cứu tin rằng xu hướng phát triển mụn trứng cá có thể được thừa hưởng từ cha mẹ

For example, studies have shown that many school-age boys with acne have a family history of the disorder

Ví dụ, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhiều cậu bé trong tuổi đi học có mụn trứng cá có một lịch sử gia đình có rối loạn

Certain drugs, including androgens and lithium, are known to cause acne

Một số loại thuốc, bao gồm androgen và lithium, được biết là gây mụn trứng cá

Greasy cosmetics may alter the cells of the follicles and make them stick together, producing a plug

Các mỹ phẩm nhờn có thể thay đổi tế bào của các nang và làm cho chúng dính vào nhau, tạo một nút bịt

Factors That Can Make Acne Worse

Các yếu tố đó có thể làm mụn trứng cá tồi tệ hơn

Factors that can cause an acne flare include

Các yếu tố có thể gây ra việc nổi mụn trứng cá bao gồm

Changing hormone levels in adolescent girls and adult women 2 to 7 days before their menstrual period starts

Thay đổi hàm lượng hoóc môn ở nữ thiếu niên và phụ nữ trưởng thành 2 đến 7 ngày trước khi kỳ kinh nguyệt của họ bắt đầu

Oil from skin products (moisturizers or cosmetics) or grease encountered in the work environment (for example, a kitchen with fry vats)

Dầu từ các sản phẩm da (kem dưỡng ẩm hoặc mỹ phẩm) hoặc mỡ gặp phải trong môi trường làm việc (ví dụ, một nhà bếp với những thùng cá bột chiên)

Pressure from sports helmets or equipment, backpacks, tight collars, or tight sports uniforms

Áp lực từ mũ bảo hiểm hoặc các thiết bị thể thao, ba lô, đai thắt, hoặc đồng phục thể thao chẽn

Environmental irritants, such as pollution and high humidity

Các chất kích thích môi trường, chẳng hạn như ô nhiễm và độ ẩm cao

Squeezing or picking at blemishes

Nắn bóp hoặc cạy các nốt bất thường

Hard scrubbing of the skin

Chà xát mạnh trên da

Stress

Căng thẳng

Myths About the Causes of Acne

Những hiểu sai về nguyên nhân của mụn trứng cá

There are many myths about what causes acne

Có nhiều hiểu sai về những gì gây ra mụn

Chocolate and greasy foods are often blamed, but there is little evidence that foods have much effect on the development and course of acne in most people

Sô cô la và các loại thực phẩm có dầu mỡ thường bị đổ lỗi, nhưng có rất ít bằng chứng cho thấy các loại thực phẩm đó có nhiều tác dụng vào việc phát triển và diễn biến của mụn trứng cá ở hầu hết mọi người

Another common myth is that dirty skin causes acne

Một cách hiểu sai phổ biến khác là da bẩn gây ra mụn trứng cá

however, blackheads and other acne lesions are not caused by dirt

Tuy nhiên, mụn đầu đen và các tổn thương mụn trứng cá khác không bị gây ra vì bụi bẩn

Stress doesn't cause acne, but research suggests that for people who have acne, stress can make it worse

Căng thẳng không gây ra mụn trứng cá, nhưng nghiên cứu cho thấy rằng đối với những người có mụn trứng cá, căng thẳng có thể làm cho nó tồi tệ hơn

Who Gets Acne

Ai bị mụn trứng cá

People of all races and ages get acne

Người của mọi chủng tộc và lứa tuổi đều bị mụn trứng cá

It is most common in adolescents and young adults

Nó là phổ biến nhất ở thanh thiếu niên và thanh niên

An estimated 80 percent of all people between the ages of 11 and 30 have acne outbreaks at some point

Ước có 80 phần trăm của mọi người trong độ tuổi từ 11 đến 30 có mưng mụn trứng cá tại một số thời điểm

For most people, acne tends to go away by the time they reach their thirties

Đối với hầu hết mọi người, mụn có xu hướng biến mất vào lúc họ đến tuổi ba mươi của mình

however, some people in their forties and fifties continue to have this skin problem

tuy nhiên, một số người vào tuổi bốn mươi và năm mươi của họ tiếp tục có vấn đề da này

How Is Acne Treated

Mụn trứng cá được điều trị thế nào

Acne is often treated by dermatologists (doctors who specialize in skin problems)

Mụn trứng cá thường được điều trị bởi các bác sĩ da liễu (các bác sĩ chuyên về các vấn đề về da)

These doctors treat all kinds of acne, particularly severe cases

Các bác sĩ này điều trị mọi loại mụn trứng cá, đặc biệt là các trường hợp nặng

Doctors who are general or family practitioners, pediatricians, or internists may treat patients with milder cases of acne

Các bác sĩ chuyên về tổng hợp hay gia đình, bác sĩ nhi khoa, hay nội khoa có thể điều trị bệnh nhân với các trường hợp nhẹ của mụn trứng cá

The goals of treatment are to heal existing lesions, stop new lesions from forming, prevent scarring, and minimize the psychological stress and embarrassment caused by this disease

Các mục tiêu điều trị là để chữa lành các tổn thương hiện có, ngăn chặn các tổn thương mới hình thành, ngăn ngừa sẹo, và giảm thiểu sự căng thẳng tâm lý và bối rối bị gây ra bởi căn bệnh này

Drug treatment1 is aimed at reducing several problems that play a part in causing acne abnormal clumping of cells in the follicles

Điều trị thuốc là nhằm giảm một số vấn đề đóng một phần trong việc gây ra vón cục mụn trứng cá bất thường của các tế bào trong các nang

increased oil production

việc sản xuất dầu tăng

bacteria

vi khuẩn

inflammation

viêm

1 All medicines can have side effects

1 Tất cả các loại thuốc có thể có tác dụng phụ

Some medicines and side effects are mentioned in this booklet

Một số loại thuốc và tác dụng phụ được đề cập trong tập sách nhỏ này

Some side effects may be more severe than others

Một số tác dụng phụ có thể nặng hơn hơn những cái khác

You should review the package insert that comes with your medicine and ask your health care provider or pharmacist if you have any questions about the possible side effects

Bạn nên xem lại bao bì đi kèm với thuốc của bạn và yêu cầu nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các tác dụng phụ có thể xảy ra

Depending on the extent of the problem, the doctor may recommend one of several over-the-counter (OTC) medicines and/or prescription medicines

Tùy thuộc vào mức độ của vấn đề, bác sĩ có thể khuyến nghị một trong vài loại thuốc không cần toa (OTC) và hoặc các loại thuốc theo toa

Some of these medicines may be topical (applied to the skin), and others may be oral (taken by mouth)

Một số của những loại thuốc này có thể là để bôi (áp dụng cho da), và những thuốc khác có thể là để uống (uống qua miệng)

The doctor may suggest using more than one topical medicine or combining oral and topical medicines

Bác sĩ có thể đề nghị sử dụng nhiều hơn một loại thuốc bôi hoặc kết hợp thuốc uống và bôi

Treatment for Blackheads, Whiteheads, and Mild Inflammatory Acne

Điều trị mụn đầu đen, mụn đầu trắng, và mụn trứng cá viêm nhẹ

Doctors usually recommend an OTC or prescription topical medicine for people with mild signs of acne

Các bác sĩ thường khuyến cáo một thuốc bôi OTC hoặc theo toa cho những người có dấu hiệu nhẹ của mụn trứng cá

Topical medicine is applied directly to the acne lesions or to the entire area of affected skin

Thuốc bôi được áp dụng trực tiếp với các thương tổn mụn trứng cá hoặc toàn bộ diện tích da bị ảnh hưởng

There are several OTC topical medicines used for mild acne

Có một số loại thuốc bôi OTC được sử dụng cho các mụn trứng cá nhẹ

Each works a little differently

Mỗi loại làm việc khác nhau một chút

Following are the most common ones

Sau đây là những loại thông thường nhất

Benzoyl peroxide – destroys P acnes, and may also reduce oil production

Benzoyl peroxide - phá hủy các mụn trứng cá P, và cũng có thể làm giảm việc sản sinh ra dầu

Resorcinol – can help break down blackheads and whiteheads

Resorcinol - có thể giúp phá vỡ các mụn đầu đen và mụn đầu trắng

Salicylic acid – helps break down blackheads and whiteheads

Salicylic acid - giúp phá vỡ các mụn đầu đen và mụn đầu trắng

Also helps cut down the shedding of cells lining the hair follicles

Cũng giúp cắt giảm việc phát tán của các tế bào lót các nang tóc

Sulfur – helps break down blackheads and whiteheads

Lưu huỳnh - giúp phá vỡ các mụn đầu đen và mụn đầu trắng

Topical OTC medicines are available in many forms, such as gels, lotions, creams, soaps, or pads

Các loại thuốc OTC bôi có sẵn trong nhiều hình thức, chẳng hạn như keo, kem xoa, kem, xà phòng, hoặc tấm lót

In some people, OTC acne medicines may cause side effects such as skin irritation, burning, or redness, which often get better or go away with continued use of the medicine

Ở một số người, các loại thuốc trị mụn trứng cá OTC có thể gây ra tác dụng phụ như dị ứng da, sưng tấy, hoặc đỏ, thường tốt hơn hoặc mất đi hẳn với việc tiếp tục sử dụng thuốc

If you experience severe or prolonged side effects, you should report them to your doctor

Nếu bạn gặp tác dụng phụ nghiêm trọng hoặc kéo dài, bạn nên báo cho bác sĩ của bạn

OTC topical medicines are somewhat effective in treating acne when used regularly

Các loại thuốc bôi OTC có hiệu quả nào đó trong điều trị mụn trứng cá khi sử dụng thường xuyên

however, it may take up to 8 weeks before you see noticeable improvement

Tuy nhiên, có thể phải mất đến 8 tuần trước khi bạn nhìn thấy sự cải thiện đáng kể

Treatment for Moderate to Severe Inflammatory Acne

Điều trị mụn trứng cá viêm từ nhẹ đến nặng

People with moderate to severe inflammatory acne may be treated with prescription topical or oral medicines, alone or in combination

Những người có mụn viêm từ nhẹ đến nặng có thể được điều trị với các loại thuốc bôi hoặc uống, một mình hoặc kết hợp

Prescription Topical Medicines

Các thuốc bôi theo toa

Several types of prescription topical medicines are used to treat acne

Một vài loại thuốc bôi theo toa được sử dụng để điều trị mụn trứng cá

They include

Chúng bao gồm

Antibiotics – help stop or slow the growth of bacteria and reduce inflammation

Thuốc kháng sinh - giúp ngăn chặn hoặc làm chậm lại sự tăng trưởng của vi khuẩn và giảm viêm

Vitamin A derivatives (retinoids) – unplug existing comedones (plural of comedo), allowing other topical medicines, such as antibiotics, to enter the follicles

Các dẫn xuất của Vitamin A (retinoids) - rút các ngòi trứng cá hiện có (số nhiều của ngòi trứng cá), cho phép các loại thuốc bôi khác, chẳng hạn như thuốc kháng sinh, để vào các nang

Some may also help decrease the formation of comedones

Một số cũng có thể giúp giảm sự hình thành của ngòi trứng cá

These drugs contain an altered form of vitamin A

Các thuốc này có chứa một dạng biến đổi của vitamin A

Some examples are tretinoin (Retin-A2), adapalene (Differin), and tazarotene (Tazorac)

Một số ví dụ là tretinoin (Retin-A2), adapalene (Differin), và tazarotene (Tazorac)

Others – may destroy P acnes and reduce oil production or help stop or slow the growth of bacteria and reduce inflammation

Những thuốc khác - có thể tiêu diệt các mụn trứng cá P và giảm việc sản sinh ra dầu hay giúp ngăn chặn hoặc làm chậm sự tăng trưởng của vi khuẩn và giảm viêm

Some examples are prescription strength Benzoyl peroxide, sodium sulfacetamide/sulfur-containing products, or Azelaic acid (Azelex)

Một số ví dụ là sức mạnh Benzoyl peroxide có dược lực theo toa, các sản phẩm có chứa sodium sulfacetamide sodium/lưu huỳnh, hoặc Azelaic acid (Azelex)

Like OTC topical medicines, prescription topical medicines come as creams, lotions, solutions, gels, or pads

Giống như các loại thuốc bôi OTC, các loại thuốc bôi theo toa cũng có như kem, sữa, các dung dịch, gel, hoặc tấm lót

Your doctor will consider your skin type when prescribing a product

Bác sĩ của bạn sẽ xem xét loại da của bạn khi kê đơn một sản phẩm

Creams and lotions provide moisture and tend to be good choices for people with sensitive skin

Kem và sữa cung cấp độ ẩm và có xu hướng là lựa chọn tốt cho những người có làn da nhạy cảm

If you have very oily skin or live in a hot, humid climate, you may prefer an alcohol-based gel or solution, which tends to dry the skin

Nếu bạn có làn da rất nhờn hoặc sống trong một khí hậu nóng ẩm, bạn có thể thích một gel chứa cồn hoặc dung dịch, có xu hướng làm khô da

Your doctor will tell you how to apply the medicine and how often to use it

Bác sĩ của bạn sẽ cho bạn biết làm thế nào để dùng thuốc và mức độ thường xuyên sử dụng nó

For some people, prescription topical medicines cause minor side effects, including stinging, burning, redness, peeling, scaling, or discoloration of the skin

Đối với một số người, các loại thuốc bôi theo toa gây ra các tác dụng phụ nhỏ, bao gồm đau nhức, rát, tấy đỏ, dộp, phồng, hoặc đổi màu da

With some medicines, such as tretinoin, these side effects usually decrease or go away after the medicine is used for a period of time

Với một số loại thuốc, chẳng hạn như tretinoin, những tác dụng phụ này thường giảm hoặc biến mất sau khi thuốc được sử dụng trong một khoảng thời gian

If side effects are severe or don't go away, notify your doctor

Nếu các tác dụng phụ nghiêm trọng hoặc không biến mất, hãy thông báo cho bác sĩ của bạn

2 Brand names included in this booklet are provided as examples only, and their inclusion does not mean that these products are endorsed by the National Institutes of Health or any other Government agency

2 Các thương hiệu có trong tập sách nhỏ này được cung cấp chỉ như là các ví dụ, và việc đưa chúng vào không có nghĩa là các sản phẩm này được xác nhận bởi Viện Y tế Quốc gia hoặc bất cứ cơ quan Chính phủ nào khác

Also, if a particular brand name is not mentioned, this does not mean or imply that the product is unsatisfactory

Ngoài ra, nếu một thương hiệu cụ thể không được đề cập, điều này không có nghĩa là hoặc hàm ý rằng sản phẩm là không đạt yêu cầu

As with OTC medicines, the benefits of prescription topical medicines are not immediate

Cũng như với các loại thuốc OTC, những lợi ích của các loại thuốc bôi theo toa không phải là tức thời

Your skin may seem worse before it gets better

Làn da của bạn có thể có vẻ tồi tệ hơn trước khi nó trở nên tốt hơn

It may take from 4 to 8 weeks to notice improvement

Có thể mất từ 4 đến 8 tuần để nhận thấy được sự cải thiện

Prescription Oral Medicines

Thuốc uống theo toa

For patients with moderate to severe acne, doctors often prescribe oral antibiotics

Đối với các bệnh nhân có mụn trứng cá từ nhẹ đến nặng, các bác sĩ thường kê đơn thuốc kháng sinh uống

Oral antibiotics are thought to help control acne by curbing the growth of bacteria and reducing inflammation

Thuốc kháng sinh uống được cho là giúp kiểm soát mụn trứng cá bằng cách kiềm chế sự tăng trưởng của vi khuẩn và giảm viêm

Prescription oral and topical medicines may be combined

Toa thuốc uống và bôi có thể được kết hợp

Common antibiotics used to treat acne are tetracycline (Achromycin V), minocycline (Dynacin, Minocin), and doxycycline (Adoxa, Doryx, and Monodox)

các thuốc kháng sinh thường được dùng để điều trị mụn trứng cá là tetracycline (Achromycin V), minocycline (Dynacin, Minocin), và doxycycline (Adoxa, Doryx, và Monodox)

Other oral medicines less commonly used are clindamycin (Cleocin), erythromycin, or sulfonamides (Bactrim)

các loại thuốc uống ít được sử dụng phổ biến hơn là clindamycin (Cleocin), erythromycin, hay sulfonamides (Bactrim)

Some people taking these antibiotics have side effects, such as an upset stomach, dizziness or lightheadedness, changes in skin color, and increased tendency to sunburn

Một số người dùng các thuốc kháng sinh bị các tác dụng phụ, như đau bụng, chóng mặt hoặc hoa mắt, thay đổi màu da, và xu hướng bị cháy nắng tăng

Because tetracyclines may affect tooth and bone formation in fetuses and young children, these drugs are not given to pregnant women or children under age 14

Vì tetracycline có thể ảnh hưởng tới răng và hình thành xương ở bào thai và trẻ nhỏ, các loại thuốc này không được dùng cho phụ nữ mang thai hoặc trẻ em dưới 14 tuổi

There is some concern, although it has not been proven, that tetracycline and minocycline may decrease the effectiveness of birth control pills

Có một số mối quan tâm, mặc dù nó đã không được chứng minh, rằng tetracycline và minocycline có thể làm giảm hiệu quả của thuốc ngừa thai

Therefore, a backup or another form of birth control may be needed

Do đó, dự phòng hoặc một hình thức ngừa thai khác có thể là cần thiết

Prolonged treatment with oral antibiotics may be necessary to achieve the desired results

Điều trị kéo dài với các thuốc kháng sinh uống có thể cần thiết để đạt được kết quả mong muốn

Treatment for Severe Nodular or Cystic Acne

Điều trị mụn trứng cá nốt sần hoặc nang nặng

People with nodules or cysts should be treated by a dermatologist

Những người có nốt sần hoặc u nang cần được điều trị bởi bác sĩ da liễu

For patients with severe inflammatory acne that does not improve with medicines such as those described above, a doctor may prescribe isotretinoin (Accutane), a retinoid (vitamin A derivative)

Đối với các bệnh nhân có mụn trứng cá viêm nặng không cải thiện với các loại thuốc như mô tả ở trên, bác sĩ có thể kê đơn isotretinoin (Accutane), một loại retinoid (phái sinh vitamin A)

Isotretinoin is an oral drug that is usually taken once or twice a day with food for 15 to 20 weeks

Isotretinoin là một loại thuốc uống mà thường được dùng một hoặc hai lần một ngày cùng với thức ăn trong 15 đến 20 tuần

It markedly reduces the size of the oil glands so that much less oil is produced

Nó làm giảm một cách đáng kể kích thước các tuyến dầu để dầu được sản xuất ra ít hơn nhiều

As a result, the growth of bacteria is decreased

Kết quả là, sự tăng trưởng của vi khuẩn giảm

Advantages of Isotretinoin (Accutane)

Các ưu điểm của isotretinoin (Accutane)

Isotretinoin is a very effective medicine that can help prevent scarring

Isotretinoin là một loại thuốc rất hiệu quả có thể giúp ngăn ngừa sẹo

After 15 to 20 weeks of treatment with isotretinoin, acne completely or almost completely goes away in most patients

Sau 15 đến 20 tuần điều trị với isotretinoin, mụn trứng cá hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn biến mất ở hầu hết các bệnh nhân

In those patients where acne recurs after a course of isotretinoin, the doctor may institute another course of the same treatment or prescribe other medicines

Ở những bệnh nhân có mụn trứng cá tái phát sau một liều isotretinoin, bác sĩ có thể tiến hành một quá trình điều trị tương tự hoặc chỉ định các loại thuốc khác

Disadvantages of Isotretinoin (Accutane)

Các nhược điểm của isotretinoin (Accutane)

Isotretinoin can cause birth defects in the developing fetus of a pregnant woman

Isotretinoin có thể gây dị tật bẩm sinh ở thai nhi đang phát triển của một phụ nữ mang thai

It is important that women of childbearing age are not pregnant and do not get pregnant while taking this medicine

Điều quan trọng là phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ không mang thai và không có thai trong khi dùng thuốc này

Women must use two separate effective forms of birth control at the same time for 1 month before treatment begins, during the entire course of treatment, and for 1 full month after stopping the drug

Phụ nữ phải sử dụng hai hình thức ngừa thai có hiệu quả riêng rẽ đồng thời trong 1 tháng trước khi bắt đầu điều trị, trong suốt quá trình điều trị, và trong 1 tháng tròn sau khi dừng dùng thuốc

You should ask your doctor when it is safe to get pregnant after you have stopped taking isotretinoin

Bạn nên hỏi bác sĩ của bạn khi nào có thai thì an toàn sau khi bạn ngừng dùng isotretinoin

Some people with acne become depressed by the changes in the appearance of their skin

Một số người bị mụn trứng cá trở nên chán nản bởi những thay đổi bề ngoài làn da của mình

Changes in mood may be intensified during treatment or soon after completing a course of medicines like isotretinoin

Các thay đổi trong tâm trạng có thể được tăng mạnh trong suốt thời gian điều trị hoặc ngay sau khi hoàn thành một quá trình điều trị bằng các loại thuốc như isotretinoin

There have been a number of reported suicides and suicide attempts in people taking isotretinoin

Đã có một số vụ tự tử và toan tự tử đã được báo cáo ở những người dùng isotretinoin

however, the connection between isotretinoin and suicide or depression is not known

Tuy nhiên, mối liên hệ giữa isotretinoin và tự tử hoặc trầm cảm không được biết rõ

Nevertheless, if you or someone you know feels unusually sad or has other symptoms of depression, such as loss of appetite, loss of interest in once-loved activities, or trouble concentrating, it's important to consult your doctor

Tuy nhiên, nếu bạn hoặc ai đó cảm thấy buồn bất thường hoặc có các triệu chứng khác của bệnh trầm cảm, chẳng hạn như chán ăn, mất hứng thú trong các hoạt động đã từng được yêu thích, hoặc khó tập trung, điều quan trọng là nên tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn

Other possible side effects of isotretinoin include

Các tác dụng phụ của isotretinoin bao gồm

dry eyes, mouth, lips, nose, or skin (very common)

khô mắt, miệng, môi, mũi, hoặc da (rất phổ biến)

itching

ngứa

nosebleeds

chảy máu cam

muscle aches

đau nhức cơ bắp

sensitivity to the sun

nhạy cảm với ánh nắng mặt trời

poor night vision

nhìn trong đêm kém

changes in the blood, such as an increase in fats in the blood (triglycerides and cholesterol)

các thay đổi trong máu, chẳng hạn như gia tăng mỡ trong máu (chất béo trung tính và cholesterol)

change in liver function

thay đổi chức năng gan

To be able to determine if isotretinoin should be stopped if side effects occur, your doctor may test your blood before you start treatment and periodically during treatment

Để có thể xác định xem isotretinoin cần phải được dừng lại nếu các tác dụng phụ xảy ra, bác sĩ của bạn có thể xét nghiệm máu của bạn trước khi bạn bắt đầu điều trị và một định kỳ trong khi điều trị

Side effects usually go away after the medicine is stopped

Tác dụng phụ thường biến mất sau khi thuốc được dừng lại

Treatments for Hormonally Influenced Acne in Women

Điều trị mụn trứng cá do ảnh hưởng về hóc môn ở phụ nữ

In some women, acne is caused by an excess of androgen (male) hormones

Ở một số phụ nữ, mụn trứng cá là do dư thừa của kích thích tố androgen (nam)

Clues that this may be the case include hirsutism (excessive growth of hair on the face or body), premenstrual acne flares, irregular menstrual cycles, and elevated blood levels of certain androgens

Các triệu chứng rằng điều này có thể xảy ra bao gồm chứng rậm lông (tăng trưởng quá mức của lông trên mặt hoặc cơ thể), mọc mụn trứng cá tiền kinh nguyệt, chu kỳ kinh nguyệt không đều, và nồng độ trong máu của các androgen nhất định tăng lên

The doctor may prescribe one of several drugs to treat women with this type of acne

Bác sĩ có thể chỉ định một trong nhiều loại thuốc để điều trị những phụ nữ có loại mụn trứng cá này

Birth control pills – to help suppress the androgen produced by the ovaries

Thuốc viên tránh thai - giúp ngăn chặn các androgen được sản xuất bởi buồng trứng

Low-dose corticosteroid drugs, such as prednisone (Deltasone) or dexamethasone (Decadron, Hexadrol) – to help suppress the androgen produced by the adrenal glands

Các thuốc corticosteroid liều thấp, chẳng hạn như prednisone (Deltasone) hoặc dexamethasone (Decadron, Hexadrol) - để giúp ngăn chặn androgen được sản xuất bởi các tuyến thượng thận

Antiandrogen drugs such as spironolactone (Aldactone) – to reduce the excessive oil production

Các thuốc Antiandrogen như spironolactone (Aldactone) - để làm giảm sản lượng dầu quá mức

Side effects of antiandrogen drugs may include irregular menstruation, tender breasts, headaches, and fatigue

Các tác dụng phụ của thuốc antiandrogen có thể bao gồm kinh nguyệt không đều, ngực nhão, đau đầu, và mệt mỏi

Other Treatments for Acne

Các điều trị khác về mụn trứng cá

Doctors may use other types of procedures in addition to drug therapy to treat patients with acne

Bác sĩ có thể sử dụng các loại liệu pháp khác thêm vào liệu pháp bằng thuốc để điều trị các bệnh nhân với mụn trứng cá

For example, the doctor may remove the patient's comedones during office visits

Ví dụ, bác sĩ có thể loại bỏ các ngòi trứng cá của bệnh nhân trong các lần đến khám

Sometimes the doctor will inject corticosteroids directly into lesions to help reduce the size and pain of inflamed cysts and nodules

Đôi khi các bác sĩ sẽ tiêm trực tiếp corticosteroid vào các tổn thương để giúp giảm kích thước và đau đớn của nang và nốt sần bị viêm

Early treatment is the best way to prevent acne scars

Điều trị sớm là cách tốt nhất để ngăn ngừa sẹo mụn trứng cá

Once scarring has occurred, the doctor may suggest a medical or surgical procedure to help reduce the scars

Một khi việc có sẹo đã xảy ra bác sĩ có thể đề nghị một liệu pháp y tế hoặc phẫu thuật để giúp giảm sẹo

A superficial laser may be used to treat irregular scars

Laser bề mặt có thể được dùng để điều trị các vết sẹo bất thường

Dermabrasion (or microdermabrasion), which is a form of "sanding down" scars, is sometimes used

Dermabrasion (hoặc Microdermabrasion), là một dạng "chà nhám xuống" các vết sẹo, đôi khi được dùng

Another treatment option for deep scars caused by cystic acne is the transfer of fat from another part of the body to the scar

Một lựa chọn điều trị cho các vết sẹo sâu gây ra bởi mụn trứng cá u nang là chuyển mỡ từ một phần khác của cơ thể đến sẹo

A doctor may also inject a synthetic filling material under the scar to improve its appearance

Bác sĩ cũng có thể tiêm một loại vật liệu hàn tổng hợp dưới vết sẹo làm để cải thiện bề ngoài của nó

How Should People With Acne Care for Their Skin

Người có mụn trứng cá nên chăm sóc cho làn da của họ thế nào

Clean Skin Gently

Làm sạch da nhẹ nhàng

If you have acne, you should gently wash your face with a mild cleanser, once in the morning and once in the evening, as well as after heavy exercise

Nếu bạn có mụn trứng cá, bạn nên rửa nhẹ mặt với một chất tẩy rửa nhẹ, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối, cũng như sau khi tập thể dục nặng

Wash your face from under the jaw to the hairline and be sure to thoroughly rinse your skin

Rửa mặt từ dưới cằm đến chân tóc và đảm bảo rửa sạch cẩn thận làm da của bạn

Ask your doctor or another health professional for advice on the best type of cleanser to use

Hỏi bác sĩ hoặc chuyên gia y tế khác để được tư vấn về loại tốt nhất của chất tẩy rửa để sử dụng

Using strong soaps or rough scrub pads is not helpful and can actually make the problem worse

Sử dụng xà phòng mạnh hoặc miếng chà nhám không phải là hữu ích và thực sự có thể làm cho vấn đề tồi tệ hơn

Astringents are not recommended unless the skin is very oily, and then they should be used only on oily spots

Các chất làm se không được khuyến nghị trừ khi da rất nhờn, và khi đó chúng sẽ chỉ được sử dụng trên các điểm nhờn

It is also important to shampoo your hair regularly

Điều cũng quan trọng là dùng dầu gội cho tóc của bạn thường xuyên

If you have oily hair, you may want to wash it every day

Nếu bạn có tóc dầu, bạn nên gội nó mỗi ngày

Avoid Frequent Handling of the Skin

Tránh động chạm thường xuyên tới da

Avoid rubbing and touching skin lesions

Tránh chà xát và chạm vào các tổn thương da

Squeezing, pinching or picking blemishes can lead to the development of scars or dark blotches

nắn bóp, cấu hoặc cạy các vết khiếm khuyết có thể dẫn đến sự phát triển của vết sẹo hoặc nhọt sưng thẫm màu

Shave Carefully

Cạo râu một cách

Men who shave and who have acne should test both electric and safety razors to see which is more comfortable

Những người đàn ông cạo râu và những người có mụn trứng cá nên kiểm tra cả dao cạo điện và an toàn để xem cái nào thoải mái hơn

When using a safety razor, make sure the blade is sharp and soften your beard thoroughly with soap and water before applying shaving cream

Khi sử dụng một lưỡi dao cạo an toàn, đảm bảo lưỡi cắt được sắc và làm mềm râu của bạn kỹ bằng xà phòng và nước trước khi xoa kem cạo râu

Shave gently and only when necessary to reduce the risk of nicking blemishes

Cạo nhẹ nhàng và chỉ khi cần thiết để giảm nguy cơ khía vào các vết khiếm khuyết

Avoid a Sunburn or Suntan

Tránh cháy nắng hoặc rám nắng

Many of the medicines used to treat acne can make you more prone to sunburn

Nhiều loại thuốc dùng để điều trị mụn trứng cá có thể làm cho bạn dễ bị cháy nắng

A sunburn that reddens the skin or suntan that darkens the skin may make blemishes less visible and make the skin feel drier

Cháy nắng làm đỏ da hoặc rám nắng mà làm thẫm màu da có thể làm cho các vết khiếm khuyết khó nhìn thấy hơn và làm cho da cảm thấy khô hơn

However, these benefits are only temporary, and there are known risks of excessive sun exposure, such as more rapid skin aging and a risk of developing skin cancer

Tuy nhiên, những lợi ích này chỉ là tạm thời, và có các nguy cơ được biết do tiếp xúc với nắng quá nhiều, chẳng hạn như lão hóa da nhanh hơn và nguy cơ phát triển ung thư da

Choose Cosmetics Carefully

Chọn mỹ phẩm cẩn thận

While undergoing acne treatment, you may need to change some of the cosmetics you use

Khi việc điều trị mụn trứng cá đang được tiến hành, bạn có thể cần phải thay đổi một số mỹ phẩm mà bạn sử dụng

All cosmetics, such as foundation, blush, eye shadow, moisturizers, and hair-care products should be oil free

Tất cả các mỹ phẩm, chẳng hạn như kem nền, kem đánh bóng, tô quầng mắt, kem dưỡng ẩm, và các sản phẩm chăm sóc tóc nên không có dầu

Choose products labeled noncomedogenic (meaning they don't promote the formation of closed pores)

Chọn các sản phẩm có nhãn noncomedogenic (có nghĩa là chúng không thúc đẩy việc hình thành các lỗ chân lông đóng kin)

In some people, however, even these products may make acne worse

Ở một số người, tuy nhiên, ngay cả những sản phẩm này có thể làm cho mụn trứng cá tồi tệ hơn

For the first few weeks of treatment, applying foundation evenly may be difficult because the skin may be red or scaly, particularly with the use of topical tretinoin or benzoyl peroxide

Đối với một vài tuần đầu điều trị, thoa kem nền đều có thể khó khăn vì da có thể đỏ hoặc có vảy, đặc biệt với việc sử dụng tretinoin hoặc benzoyl peroxide bôi

What Research Is Being Done on Acne

Nghiên cứu nào đang được thực hiện về mụn trứng cá

Medical researchers are working on new drugs to treat acne, particularly topical antibiotics to replace some of those in current use

Các nhà nghiên cứu y tế đang làm việc với các loại thuốc mới để điều trị mụn trứng cá, đặc biệt là các thuốc kháng sinh bôi để thay thế một số đang được sử dụng

As with many other types of bacterial infections, doctors are finding that, over time, the bacteria that are associated with acne are becoming resistant to treatment with certain antibiotics, though it is not clear how significant a problem this resistance represents

Với nhiều loại lây nhiễm khuẩn khác các bác sĩ phát hiện ra rằng, qua thời gian, các vi khuẩn có liên quan đến mụn trứng cá trở nên miễn kháng với điều trị bằng một số thuốc kháng sinh mặc dù không rõ vấn đề mà việc miễn kháng này miêu tả trầm trọng đến mức nào

Scientists are also trying to better understand the mechanisms involved in acne so that they can develop new treatments that work on those mechanisms

Các nhà khoa học cũng đang cố gắng hiểu rõ hơn các cơ chế liên quan đến mụn trứng cá để họ có thể phát triển các phương pháp điều trị mới có tác dụng theo những cơ chế đó

For example, one group of NIAMS-supported researchers is studying the mechanisms that regulate sebum production in order to identify ways to effectively reduce its production without the side effects of current medicines

Ví dụ, một nhóm các nhà nghiên cứu được NIAMS hỗ trợ đang nghiên cứu các cơ chế điều tiết sản xuất bã nhờn để xác định các cách để làm giảm một cách hiệu quả việc sản xuất nó mà không có các tác dụng phụ của các loại thuốc hiện hành

Another group is trying to understand how P

Một nhóm khác đang cố gắng để hiểu cách P

acnes activates the immune system in order to identify possible immunologic interventions

các mụn trứng cá kích hoạt hệ thống miễn dịch để xác định các cách can thiệp miễn dịch khả dĩ

Other areas of research involve examining the effects of isotretinoin on an area of the brain that might lead to depression and developing a laser system to treat acne and acne-related scars without damaging the outer layers of the skin

Các lĩnh vực nghiên cứu khác bao gồm việc khảo sát các tác dụng của isotretinoin trên một vùng não có thể dẫn đến trầm cảm và việc phát triển một hệ thống laser để điều trị mụn trứng cá và các vết sẹo liên quan tới trứng cá mà không làm hỏng các lớp ngoài cùng của da

Researchers in Germany, funded by German institutions, have taken P

Các nhà nghiên cứu ở Đức, được tài trợ bởi các tổ chức của Đức, đã lấy P

acnes and identified its genetic information (genome)

mụn trứng cá và thông tin di truyền của chúng (genome)

This information may help researchers develop new treatments to target the bacteria

Thông tin này có thể giúp các nhà nghiên cứu phát triển các phương pháp điều trị mới nhằm mục tiêu vào các vi khuẩn

Where Can People Find More Information on Acne

Người ta có thể tìm thông tin thêm về mụn trứng cá ở đâu

National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS)

Viện các Bệnh Viêm Khớp và Cơ Xương và Da (NIAMS)

Information Clearinghouse

Information Clearinghouse

National Institutes of Health

Viện Y tế Quốc gia

1 AMS Circle

1 AMS Circle

Bethesda, MD 20892-3675

Bethesda, MD 20892-3675

Phone

Điện thoại

301-495-4484

301-495-4484

Toll Free

Điện thoại miễn phí

877-22-NIAMS (226-4267)

877-22-NIAMS (226-4267)

TTY

TTY

301-565-2966

301-565-2966

Fax

Fax

301-718-6366

301-718-6366

Email

Thư điện tử

[email protected]

[email protected]

Website

Trang chủ

niams.nih.gov

niams.nih.gov

NIAMS provides information about various forms of arthritis and rheumatic disease and bone, muscle, joint, and skin diseases

NIAMS cung cấp thông tin về các dạng khác nhau của bệnh viêm khớp và thấp khớp và các bệnh xương, cơ, khớp và da

It distributes patient and professional education materials and refers people to other sources of information

Nó phân phối các tài liệu giáo dục bệnh nhân và chuyên gia và hướng người dân đến các nguồn thông tin khác

Additional information and updates can also be found on the NIAMS Web site

Thông tin bổ sung và các cập nhật cũng có thể được tìm thấy trên trang chủ của NIAMS

American Academy of Dermatology (AAD)

Học viện Da liễu Hoa Kỳ (AAD)

P.O

PO

Box 4014

Box 4014

Schaumberg, IL 60618-4014

Schaumberg, IL 60618-4014

Phone

Điện thoại

847-330-0230

847-330-0230

Toll Free

Điện thoại miễn phí

866-503-SKIN (7546)

866-503-SKIN (7546)

Fax

Fax

847-240-1859

847-240-1859

Website

Trang chủ

aad.org

aad.org

This national organization can provide referrals to dermatologists

Tổ chức quốc gia này có thể cung cấp các giới thiệu đến các bác sĩ da liễu

It also publishes a brochure on acne for adults and a fact sheet for young people

Nó cũng xuất bản một cuốn sách mỏng về mụn trứng cá dành cho người lớn và một tờ thông tin thường thức cho những người trẻ tuổi

These are available on the organization's Web site or can be obtained by calling or writing to the academy

Những cái đó có sẵn trên trang chủ của tổ chức hoặc có thể thu được bằng cách gọi điện thoại hoặc bằng văn bản cho học viện

Acknowledgments

Lời cảm ơn

NIAMS gratefully acknowledges the assistance of Laurence H

NIAMS chân thành cảm tạ sự giúp đỡ của Laurence H

Miller, M.D

Miller, MD

Chevy Chase, MD

Chevy Chase, MD

Kenneth A

Kenneth A

Katz, M.D

Katz, MD

M.Sc

Thạc sĩ

University of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia

Trường Đại học Y Pennsylvania, Philadelphia

Edward W

Edward W

Cowen, M.D

Cowen, MD

National Cancer Institute, NIH

Viện Ung thư Quốc gia, NIH

and Alan Moshell, M.D

và Alan Moshell, MD

NIAMS, NIH, in the preparation and review of this booklet

NIAMS, NIH, trong việc chuẩn bị và xem lại tập sách nhỏ này

The mission of the National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS), a part of the Department of Health and Human Services' National Institutes of Health (NIH), is to support research into the causes, treatment, and prevention of arthritis and musculoskeletal and skin diseases

Nhiệm vụ của Viện Quốc gia về các bệnh Thấp khớp, Cơ xương và Da (NIAMS) một phần của Các Viện Y tế Quốc gia (NIH) thuộc Bộ Y tế và các Dịch vụ Con người Là hỗ trợ nghiên cứu vào đến các nguyên nhân, điều trị và phòng chống về các bệnh thấp khớp, cơ xương và bệnh da

the training of basic and clinical scientists to carry out this research

việc đào tạo các nhà khoa học cơ bản và lâm sàng để thực hiện nghiên cứu này

and the dissemination of information on research progress in these diseases

và phổ biến thông tin về tiến độ nghiên cứu ở các bệnh này

The National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases Information Clearinghouse is a public service sponsored by the NIAMS that provides health information and information sources

Nhà thông tin thuộc Viện các bệnh Thấp khớp, Cơ xương khớp và Da là một dịch vụ công cộng được tài trợ bởi NIAMS cung cấp thông tin y tế và các nguồn thông tin

Additional information can be found on the NIAMS Web site at niams.nih.gov

Thông tin bổ sung có thể được tìm thấy trên trang chủ của NIAMS tại niams.nih.gov

For Your Information

Để bạn biết

This publication contains information about medications used to treat the health condition discussed here

Ấn phẩm này có chứa thông tin về cách dùng thuốc được dùng để điều trị tình trạng sức khỏe đã thảo luận ở đây

When this publication was printed, we included the most up-to-date (accurate) information available

Khi ấn phẩm này đã được in, chúng tôi đã bao gồm thông tin cập nhất nhất (chính xác) sẵn có

Occasionally, new information on medication is released

Thỉnh thoảng, thông tin mới về cách dùng thuốc được phát hành

For updates and for any questions about any medications you are taking, please contact the U.S

Đối với các cập nhật và đối với bất kỳ câu hỏi về bất cứ cách dùng thuốc nào bạn đang dùng, xin vui lòng liên hệ với Hoa Kỳ

Food and Drug Administration at

Thực phẩm và Dược tại

U.S

Mỹ

Food and Drug Administration

Cục Thực phẩm và Dược

Toll Free

Điện thoại miễn phí

888-INFO-FDA (888-463-6332)

888-INFO-FDA (888-463-6332)

Website

Trang chủ

fda.gov/

fda.gov/

NIH Publication No

Số ấn phẩm NIH

06-4998

06-4998

Bài mới
 03/11/2010 12:43 CH
 

Acne

(Source: niams.nih.gov NIH Publication No. 06-4998)

Publication Date: January 2006

Questions and Answers About Acne

This booklet contains general information about acne. It describes what acne is and how it develops, the causes of acne, and the treatment options for various forms of acne. Information is also provided on caring for the skin. If you have further questions after reading this booklet, you may wish to discuss them with your doctor.

What Is Acne?

Acne is a disorder resulting from the action of hormones and other substances on the skin's oil glands (sebaceous glands) and hair follicles. These factors lead to plugged pores and outbreaks of lesions commonly called pimples or zits. Acne lesions usually occur on the face, neck, back, chest, and shoulders. Although acne is usually not a serious health threat, it can be a source of significant emotional distress. Severe acne can lead to permanent scarring.

How Does Acne Develop?

Doctors describe acne as a disease of the pilosebaceous units (PSUs). Found over most of the body, PSUs consist of a sebaceous gland connected to a canal, called a follicle, that contains a fine hair (see "Normal Pilosebaceous Unit" diagram). These units are most numerous on the face, upper back, and chest. The sebaceous glands make an oily substance called sebum that normally empties onto the skin surface through the opening of the follicle, commonly called a pore. Cells called keratinocytes line the follicle.

Normal Pilosebaceous Unit

Diagram of a narmal pilosebaceous unit, showing location of: Hair,
Skin surface, sebum, follicle, and sebaceous gland.

The hair, sebum, and keratinocytes that fill the narrow follicle may produce a plug, which is an early sign of acne. The plug prevents sebum from reaching the surface of the skin through a pore. The mixture of oil and cells allows bacteria Propionibacterium acnes (P. acnes) that normally live on the skin to grow in the plugged follicles. These bacteria produce chemicals and enzymes and attract white blood cells that cause inflammation. (Inflammation is a characteristic reaction of tissues to disease or injury and is marked by four signs: swelling, redness, heat, and pain.) When the wall of the plugged follicle breaks down, it spills everything into the nearby skin – sebum, shed skin cells, and bacteria – leading to lesions or pimples.

People with acne frequently have a variety of lesions, some of which are shown in the diagrams below. The basic acne lesion, called the comedo (KOM-e-do), is simply an enlarged and plugged hair follicle. If the plugged follicle, or comedo, stays beneath the skin, it is called a closed comedo and produces a white bump called a whitehead. A comedo that reaches the surface of the skin and opens up is called an open comedo or blackhead because it looks black on the skin's surface. This black discoloration is due to changes in sebum as it is exposed to air. It is not due to dirt. Both whiteheads and blackheads may stay in the skin for a long time.

Types of Lesions

Illustration of lesion, MicrocomedoIllustration of lesion, Open Comedo (Blackhead)Illustration of lesion, Closed Comedo (Whitehead)

Other troublesome acne lesions can develop, including the following:

 • Papules – inflamed lesions that usually appear as small, pink bumps on the skin and can be tender to the touch
 • Pustules (pimples) – papules topped by white or yellow pus-filled lesions that may be red at the base
 • Nodules – large, painful, solid lesions that are lodged deep within the skin
 • Cysts – deep, painful, pus-filled lesions that can cause scarring.

What Causes Acne?

The exact cause of acne is unknown, but doctors believe it results from several related factors. One important factor is an increase in hormones called androgens (male sex hormones). These increase in both boys and girls during puberty and cause the sebaceous glands to enlarge and make more sebum. Hormonal changes related to pregnancy or starting or stopping birth control pills can also cause acne.

Another factor is heredity or genetics. Researchers believe that the tendency to develop acne can be inherited from parents. For example, studies have shown that many school-age boys with acne have a family history of the disorder. Certain drugs, including androgens and lithium, are known to cause acne. Greasy cosmetics may alter the cells of the follicles and make them stick together, producing a plug.

Factors That Can Make Acne Worse

Factors that can cause an acne flare include:

 • Changing hormone levels in adolescent girls and adult women 2 to 7 days before their menstrual period starts
 • Oil from skin products (moisturizers or cosmetics) or grease encountered in the work environment (for example, a kitchen with fry vats)
 • Pressure from sports helmets or equipment, backpacks, tight collars, or tight sports uniforms
 • Environmental irritants, such as pollution and high humidity
 • Squeezing or picking at blemishes
 • Hard scrubbing of the skin
 • Stress.

Myths About the Causes of Acne

There are many myths about what causes acne. Chocolate and greasy foods are often blamed, but there is little evidence that foods have much effect on the development and course of acne in most people. Another common myth is that dirty skin causes acne; however, blackheads and other acne lesions are not caused by dirt. Stress doesn't cause acne, but research suggests that for people who have acne, stress can make it worse.

Who Gets Acne?

People of all races and ages get acne. It is most common in adolescents and young adults. An estimated 80 percent of all people between the ages of 11 and 30 have acne outbreaks at some point. For most people, acne tends to go away by the time they reach their thirties; however, some people in their forties and fifties continue to have this skin problem.

How Is Acne Treated?

Acne is often treated by dermatologists (doctors who specialize in skin problems). These doctors treat all kinds of acne, particularly severe cases. Doctors who are general or family practitioners, pediatricians, or internists may treat patients with milder cases of acne.

The goals of treatment are to heal existing lesions, stop new lesions from forming, prevent scarring, and minimize the psychological stress and embarrassment caused by this disease. Drug treatment1 is aimed at reducing several problems that play a part in causing acne:

 • abnormal clumping of cells in the follicles
 • increased oil production
 • bacteria
 • inflammation.

1 All medicines can have side effects. Some medicines and side effects are mentioned in this booklet. Some side effects may be more severe than others. You should review the package insert that comes with your medicine and ask your health care provider or pharmacist if you have any questions about the possible side effects.

Depending on the extent of the problem, the doctor may recommend one of several over-the-counter (OTC) medicines and/or prescription medicines. Some of these medicines may be topical (applied to the skin), and others may be oral (taken by mouth). The doctor may suggest using more than one topical medicine or combining oral and topical medicines.

Treatment for Blackheads, Whiteheads, and Mild Inflammatory Acne

Doctors usually recommend an OTC or prescription topical medicine for people with mild signs of acne. Topical medicine is applied directly to the acne lesions or to the entire area of affected skin.

There are several OTC topical medicines used for mild acne. Each works a little differently. Following are the most common ones:

 • Benzoyl peroxide – destroys P. acnes, and may also reduce oil production
 • Resorcinol – can help break down blackheads and whiteheads
 • Salicylic acid – helps break down blackheads and whiteheads. Also helps cut down the shedding of cells lining the hair follicles
 • Sulfur – helps break down blackheads and whiteheads.

Topical OTC medicines are available in many forms, such as gels, lotions, creams, soaps, or pads. In some people, OTC acne medicines may cause side effects such as skin irritation, burning, or redness, which often get better or go away with continued use of the medicine. If you experience severe or prolonged side effects, you should report them to your doctor.

OTC topical medicines are somewhat effective in treating acne when used regularly; however, it may take up to 8 weeks before you see noticeable improvement.

Treatment for Moderate to Severe Inflammatory Acne

People with moderate to severe inflammatory acne may be treated with prescription topical or oral medicines, alone or in combination.

Prescription Topical Medicines

Several types of prescription topical medicines are used to treat acne. They include:

 • Antibiotics – help stop or slow the growth of bacteria and reduce inflammation
 • Vitamin A derivatives (retinoids) – unplug existing comedones (plural of comedo), allowing other topical medicines, such as antibiotics, to enter the follicles. Some may also help decrease the formation of comedones. These drugs contain an altered form of vitamin A. Some examples are tretinoin (Retin-A2), adapalene (Differin), and tazarotene (Tazorac)
 • Others – may destroy P. acnes and reduce oil production or help stop or slow the growth of bacteria and reduce inflammation. Some examples are prescription strength Benzoyl peroxide, sodium sulfacetamide/sulfur-containing products, or Azelaic acid (Azelex).

Like OTC topical medicines, prescription topical medicines come as creams, lotions, solutions, gels, or pads. Your doctor will consider your skin type when prescribing a product. Creams and lotions provide moisture and tend to be good choices for people with sensitive skin. If you have very oily skin or live in a hot, humid climate, you may prefer an alcohol-based gel or solution, which tends to dry the skin. Your doctor will tell you how to apply the medicine and how often to use it.

For some people, prescription topical medicines cause minor side effects, including stinging, burning, redness, peeling, scaling, or discoloration of the skin. With some medicines, such as tretinoin, these side effects usually decrease or go away after the medicine is used for a period of time. If side effects are severe or don't go away, notify your doctor.

2 Brand names included in this booklet are provided as examples only, and their inclusion does not mean that these products are endorsed by the National Institutes of Health or any other Government agency. Also, if a particular brand name is not mentioned, this does not mean or imply that the product is unsatisfactory.

As with OTC medicines, the benefits of prescription topical medicines are not immediate. Your skin may seem worse before it gets better. It may take from 4 to 8 weeks to notice improvement.

Prescription Oral Medicines

For patients with moderate to severe acne, doctors often prescribe oral antibiotics. Oral antibiotics are thought to help control acne by curbing the growth of bacteria and reducing inflammation. Prescription oral and topical medicines may be combined. Common antibiotics used to treat acne are tetracycline (Achromycin V), minocycline (Dynacin, Minocin), and doxycycline (Adoxa, Doryx, and Monodox).

Other oral medicines less commonly used are clindamycin (Cleocin), erythromycin, or sulfonamides (Bactrim). Some people taking these antibiotics have side effects, such as an upset stomach, dizziness or lightheadedness, changes in skin color, and increased tendency to sunburn. Because tetracyclines may affect tooth and bone formation in fetuses and young children, these drugs are not given to pregnant women or children under age 14. There is some concern, although it has not been proven, that tetracycline and minocycline may decrease the effectiveness of birth control pills. Therefore, a backup or another form of birth control may be needed. Prolonged treatment with oral antibiotics may be necessary to achieve the desired results.

Treatment for Severe Nodular or Cystic Acne

People with nodules or cysts should be treated by a dermatologist. For patients with severe inflammatory acne that does not improve with medicines such as those described above, a doctor may prescribe isotretinoin (Accutane), a retinoid (vitamin A derivative). Isotretinoin is an oral drug that is usually taken once or twice a day with food for 15 to 20 weeks. It markedly reduces the size of the oil glands so that much less oil is produced. As a result, the growth of bacteria is decreased.

Advantages of Isotretinoin (Accutane)

Isotretinoin is a very effective medicine that can help prevent scarring. After 15 to 20 weeks of treatment with isotretinoin, acne completely or almost completely goes away in most patients. In those patients where acne recurs after a course of isotretinoin, the doctor may institute another course of the same treatment or prescribe other medicines.

Disadvantages of Isotretinoin (Accutane)

Isotretinoin can cause birth defects in the developing fetus of a pregnant woman. It is important that women of childbearing age are not pregnant and do not get pregnant while taking this medicine. Women must use two separate effective forms of birth control at the same time for 1 month before treatment begins, during the entire course of treatment, and for 1 full month after stopping the drug. You should ask your doctor when it is safe to get pregnant after you have stopped taking isotretinoin.

Some people with acne become depressed by the changes in the appearance of their skin. Changes in mood may be intensified during treatment or soon after completing a course of medicines like isotretinoin. There have been a number of reported suicides and suicide attempts in people taking isotretinoin; however, the connection between isotretinoin and suicide or depression is not known. Nevertheless, if you or someone you know feels unusually sad or has other symptoms of depression, such as loss of appetite, loss of interest in once-loved activities, or trouble concentrating, it's important to consult your doctor.

Other possible side effects of isotretinoin include:

 • dry eyes, mouth, lips, nose, or skin (very common)
 • itching
 • nosebleeds
 • muscle aches
 • sensitivity to the sun
 • poor night vision
 • changes in the blood, such as an increase in fats in the blood (triglycerides and cholesterol)
 • change in liver function.

To be able to determine if isotretinoin should be stopped if side effects occur, your doctor may test your blood before you start treatment and periodically during treatment. Side effects usually go away after the medicine is stopped.

Treatments for Hormonally Influenced Acne in Women

In some women, acne is caused by an excess of androgen (male) hormones. Clues that this may be the case include hirsutism (excessive growth of hair on the face or body), premenstrual acne flares, irregular menstrual cycles, and elevated blood levels of certain androgens.

The doctor may prescribe one of several drugs to treat women with this type of acne:

 • Birth control pills – to help suppress the androgen produced by the ovaries
 • Low-dose corticosteroid drugs, such as prednisone (Deltasone) or dexamethasone (Decadron, Hexadrol) – to help suppress the androgen produced by the adrenal glands
 • Antiandrogen drugs such as spironolactone (Aldactone) – to reduce the excessive oil production.

Side effects of antiandrogen drugs may include irregular menstruation, tender breasts, headaches, and fatigue.

Other Treatments for Acne

Doctors may use other types of procedures in addition to drug therapy to treat patients with acne. For example, the doctor may remove the patient's comedones during office visits. Sometimes the doctor will inject corticosteroids directly into lesions to help reduce the size and pain of inflamed cysts and nodules.

Early treatment is the best way to prevent acne scars. Once scarring has occurred, the doctor may suggest a medical or surgical procedure to help reduce the scars. A superficial laser may be used to treat irregular scars. Dermabrasion (or microdermabrasion), which is a form of "sanding down" scars, is sometimes used. Another treatment option for deep scars caused by cystic acne is the transfer of fat from another part of the body to the scar. A doctor may also inject a synthetic filling material under the scar to improve its appearance.

How Should People With Acne Care for Their Skin?

Clean Skin Gently

If you have acne, you should gently wash your face with a mild cleanser, once in the morning and once in the evening, as well as after heavy exercise. Wash your face from under the jaw to the hairline and be sure to thoroughly rinse your skin.

Ask your doctor or another health professional for advice on the best type of cleanser to use.

Using strong soaps or rough scrub pads is not helpful and can actually make the problem worse. Astringents are not recommended unless the skin is very oily, and then they should be used only on oily spots.

It is also important to shampoo your hair regularly. If you have oily hair, you may want to wash it every day.

Avoid Frequent Handling of the Skin

Avoid rubbing and touching skin lesions. Squeezing, pinching or picking blemishes can lead to the development of scars or dark blotches.

Shave Carefully

Men who shave and who have acne should test both electric and safety razors to see which is more comfortable. When using a safety razor, make sure the blade is sharp and soften your beard thoroughly with soap and water before applying shaving cream. Shave gently and only when necessary to reduce the risk of nicking blemishes.

Avoid a Sunburn or Suntan

Many of the medicines used to treat acne can make you more prone to sunburn. A sunburn that reddens the skin or suntan that darkens the skin may make blemishes less visible and make the skin feel drier. However, these benefits are only temporary, and there are known risks of excessive sun exposure, such as more rapid skin aging and a risk of developing skin cancer.

Choose Cosmetics Carefully

While undergoing acne treatment, you may need to change some of the cosmetics you use. All cosmetics, such as foundation, blush, eye shadow, moisturizers, and hair-care products should be oil free. Choose products labeled noncomedogenic (meaning they don't promote the formation of closed pores). In some people, however, even these products may make acne worse.

For the first few weeks of treatment, applying foundation evenly may be difficult because the skin may be red or scaly, particularly with the use of topical tretinoin or benzoyl peroxide.

What Research Is Being Done on Acne?

Medical researchers are working on new drugs to treat acne, particularly topical antibiotics to replace some of those in current use. As with many other types of bacterial infections, doctors are finding that, over time, the bacteria that are associated with acne are becoming resistant to treatment with certain antibiotics, though it is not clear how significant a problem this resistance represents.

Scientists are also trying to better understand the mechanisms involved in acne so that they can develop new treatments that work on those mechanisms. For example, one group of NIAMS-supported researchers is studying the mechanisms that regulate sebum production in order to identify ways to effectively reduce its production without the side effects of current medicines. Another group is trying to understand how P. acnes activates the immune system in order to identify possible immunologic interventions. Other areas of research involve examining the effects of isotretinoin on an area of the brain that might lead to depression and developing a laser system to treat acne and acne-related scars without damaging the outer layers of the skin.

Researchers in Germany, funded by German institutions, have taken P. acnes and identified its genetic information (genome). This information may help researchers develop new treatments to target the bacteria.

Where Can People Find More Information on Acne?

 • National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS)
  Information Clearinghouse
  National Institutes of Health

1 AMS Circle
Bethesda, MD 20892-3675
Phone: 301-495-4484
Toll Free: 877-22-NIAMS (226-4267)
TTY: 301-565-2966
Fax: 301-718-6366
Email: [email protected]
Website: niams.nih.gov

NIAMS provides information about various forms of arthritis and rheumatic disease and bone, muscle, joint, and skin diseases. It distributes patient and professional education materials and refers people to other sources of information. Additional information and updates can also be found on the NIAMS Web site.

 • American Academy of Dermatology (AAD)

P.O. Box 4014
Schaumberg, IL 60618-4014
Phone: 847-330-0230
Toll Free: 866-503-SKIN (7546)
Fax: 847-240-1859
Website: aad.org

This national organization can provide referrals to dermatologists. It also publishes a brochure on acne for adults and a fact sheet for young people. These are available on the organization's Web site or can be obtained by calling or writing to the academy.

Acknowledgments

NIAMS gratefully acknowledges the assistance of Laurence H. Miller, M.D., Chevy Chase, MD; Kenneth A. Katz, M.D., M.Sc., University of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia; Edward W. Cowen, M.D., National Cancer Institute, NIH; and Alan Moshell, M.D., NIAMS, NIH, in the preparation and review of this booklet.

The mission of the National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS), a part of the Department of Health and Human Services' National Institutes of Health (NIH), is to support research into the causes, treatment, and prevention of arthritis and musculoskeletal and skin diseases; the training of basic and clinical scientists to carry out this research; and the dissemination of information on research progress in these diseases. The National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases Information Clearinghouse is a public service sponsored by the NIAMS that provides health information and information sources. Additional information can be found on the NIAMS Web site at niams.nih.gov.

For Your Information

This publication contains information about medications used to treat the health condition discussed here. When this publication was printed, we included the most up-to-date (accurate) information available. Occasionally, new information on medication is released.

For updates and for any questions about any medications you are taking, please contact the U.S. Food and Drug Administration at:

U.S. Food and Drug Administration

Toll Free: 888-INFO-FDA (888-463-6332)
Website: fda.gov/

NIH Publication No. 06-4998

Bài mới
 03/11/2010 3:23 CH
 

Mụn trứng cá

(Nguồn: niams.nih.gov Số xuất bản của NIH. 06-4998)

Xuất bản ngày: Tháng Một năm 2006

Hỏi và Đáp về mụn trứng cá

Tập sách nhỏ này có chứa thông tin chung về mụn trứng cá. Nó mô tả mụn trứng cá là gì và phát triển thế nào, các nguyên nhân gây nên mụn trứng cá, và các tùy chọn điều trị cho các dạng mụn trứng cá khác nhau. Thông tin được cung cấp về việc chăm sóc da. Nếu bạn có thêm câu hỏi sau khi đọc tập sách nhỏ này, bạn có thể thảo luận với bác sĩ của bạn.

Mụn trứng cá là gì?

 • Mụn là một rối loạn sinh ra từ hành động của hormon và các thành tố khác trên các tuyến dầu của da (tuyến bã nhờn) và các nang tóc. Những yếu tố này dẫn đến các lỗ chân lông bị bít và nổi lên các tổn thương thường được gọi là mụn nhọt hoặc mụn. Tổn thương mụn trứng cá thường xảy ra trên mặt, cổ, lưng, ngực, và vai. Mặc dù mụn trứng cá thường không phải là một đe dọa sức khỏe nghiêm trọng, nó có thể là một nguồn đáng kể của cảm xúc buồn bực về tâm lý đáng kể. Mụn trứng cá nặng có thể dẫn đến sẹo vĩnh viễn.
 • Mụn trứng cá phát triển thế nào?
 • Cái gì sinh ra mụn trứng cá?
 • Ai bị mụn trứng cá?
 • Mụn trứng cá được điều trị thế nào?
 • Điều trị mụn đầu đen, mụn đầu trắng, và mụn trứng cá viêm nhẹ
 • Điều trị mụn trứng cá viêm vừa đến nặng
 • Điều trị mụn trứng cá nốt sần hoặc nang nặng
 • Điều trị mụn trứng cá chịu ảnh hưởng về hóc môn ở phụ nữ
 • Các điều trị khác về mụn trứng cá
 • Người có mụn trứng cá nên chăm sóc cho da của họ thế nào?
 • Nghiên cứu gì đang được thực hiện về mụn trứng cá?

Người ta có thể tìm thông tin thêm về mụn trứng cá ở đâu?

Mụn trứng cá phát triển thế nào?

Các bác sĩ mô tả mụn trứng cá là căn bệnh của các đơn vị bã nhờn lông (PSUs). Được tìm thấy trên phần lớn của cơ thể, các PSU bao gồm một tuyến bã nhờn kết nối với kênh, gọi là nang trứng, có chứa một sợi lông mảnh (xem sơ đồ "Đơn vị bã nhờn lông bình thường"). Các đơn vị này nhiều nhất trên mặt, lưng trên, và ngực. Các tuyến bã nhờn tạo ra một chất dầu gọi là bã nhờn thường đổ lên bề mặt da thông qua chỗ mở của nang, thường được gọi là một lỗ chân lông. Các tế bào gọi là keratinocytes dòng nang.

Đơn vị bã nhờn lông bình thường

Diagram of a narmal pilosebaceous unit, showing location of: Hair,
Skin surface, sebum, follicle, and sebaceous gland.

Lông, bã nhờn, và keratinocytes được lấp đầy vào các nang hẹp có thể tạo nên một cái nút, là một dấu hiệu sớm của mụn trứng cá. Cái nút sẽ ngăn bã nhờn đạt đến bề mặt da thông qua lỗ chân lông. Các hỗn hợp của dầu và các tế bào cho phép vi khuẩn mụn trứng cá Propionibacterium (các mụn trứng cá P) thường sống trên da phát triển trong các nang bị bít kín. Những vi khuẩn này sản các hóa chất và enzim và thu hút các tế bào bạch cầu gây viêm. (Viêm là một phản ứng đặc trưng của các mô đối với bệnh hoặc chấn thương và được đánh dấu bằng bốn dấu hiệu: mẩn đỏ, sưng, nóng, và đau) Khi vách của nang bị bít kín vỡ ra, nó tràn tất cả mọi thứ vào vùng da xung quanh - bã nhờn, các tế bào da bị đổ ra, và vi khuẩn - dẫn đến các tổn thương hoặc nổi mụn.

Những người có mụn trứng cá thường có nhiều thương tổn, một số trong đó được thể hiện trong các biểu đồ dưới đây. Tổn thương mụn trứng cá cơ bản, được gọi là ngòi trứng cá (KOM-e-do), chỉ đơn giản là một nang lông bị nở rộng và bít kín. Nếu nang bị bít, hoặc ngòi trứng cá, nằm bên dưới da, nó được gọi là một ngòi trứng cá đóng và tạo ra một vết sưng màu trắng gọi là mụn đầu trắng. Một ngòi trứng cá đạt đến bề mặt da và mở ra được gọi là một ngòi trứng cá mở hoặc mụn đầu đen bởi vì nó trông đen trên bề mặt da. Biến đổi màu đen này là do các thay đổi bã nhờn khi nó được tiếp xúc với không khí. Nó không phải là do bụi bẩn. Cả hai mụn đầu trắng và mụn đầu đen đều có thể ở trong da trong một thời gian dài.

Các loại tổn thương

Các tổn thương mụn trứng cá khó chịu khác có thể phát triển, bao gồm:

 • Các mụn nhú - các thương tổn viêm thường xuất hiện như là các mụn nhỏ, màu hồng trên da và có thể nhạy cảm khi chạm tới
 • Mụn mủ (mụn nhọt) - các mụn nhú có đỉnh là các tổn thương chứa đầy mủ màu trắng hoặc vàng có thể đỏ ở phần đáy
 • Mụn sần - các tổn thương lớn, đau, rắn ẩn sâu bên trong da
 • U nang - các tổn thương sâu, đau đớn, đầy mủ có thể gây ra sẹo.

Cái gì sinh ra mụn trứng cá?

Nguyên nhân chính xác của mụn trứng cá là không rõ, nhưng các bác sĩ tin rằng nó là kết quả của một số yếu tố liên quan. Một yếu tố quan trọng là sự gia tăng hoóc môn gọi là androgen (kích thích tố sinh dục nam). Những chất này gia tăng ở cả nam và nữ trong tuổi dậy thì và gây ra các tuyến bã nhờn nở to và tạo ra nhiều bã nhờn hơn. Các thay đổi nội tiết liên quan đến thai kỳ hoặc bắt đầu hoặc dừng thuốc tránh thai cũng có thể gây ra mụn trứng cá.

Một yếu tố khác có tính di truyền hoặc di truyền học. Các nhà nghiên cứu tin rằng xu hướng phát triển mụn trứng cá có thể được thừa hưởng từ cha mẹ. Ví dụ, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhiều cậu bé trong tuổi đi học có mụn trứng cá có một lịch sử gia đình có rối loạn. Một số loại thuốc, bao gồm androgen và lithium, được biết là gây mụn trứng cá. Các mỹ phẩm nhờn có thể thay đổi tế bào của các nang và làm cho chúng dính vào nhau, tạo một nút bịt.

Các yếu tố có thể làm mụn trứng cá tồi tệ hơn

Các yếu tố có thể gây ra việc nổi mụn trứng cá bao gồm:

 • Thay đổi hàm lượng hoóc môn ở nữ thiếu niên và phụ nữ trưởng thành 2 đến 7 ngày trước khi kỳ kinh nguyệt của họ bắt đầu
 • Dầu từ các sản phẩm da (kem dưỡng ẩm hoặc mỹ phẩm) hoặc mỡ gặp phải trong môi trường làm việc (ví dụ, một nhà bếp với những thùng cá bột chiên)
 • Áp lực từ mũ bảo hiểm hoặc các thiết bị thể thao, ba lô, đai thắt, hoặc đồng phục thể thao chẽn
 • Các chất kích thích môi trường, chẳng hạn như ô nhiễm và độ ẩm cao
 • Nắn bóp hoặc cạy các nốt bất thường
 • Chà xát mạnh trên da
 • Căng thẳng.

Những hiểu sai về nguyên nhân của mụn trứng cá

Có nhiều hiểu sai về những gì gây ra mụn. Sô cô la và các loại thực phẩm có dầu mỡ thường bị đổ lỗi, nhưng có rất ít bằng chứng cho thấy các loại thực phẩm đó có nhiều tác dụng vào việc phát triển và diễn biến của mụn trứng cá ở hầu hết mọi người. Một cách hiểu sai phổ biến khác là da bẩn gây ra mụn trứng cá; Tuy nhiên, mụn đầu đen và các tổn thương mụn trứng cá khác không bị gây ra vì bụi bẩn. Căng thẳng không gây ra mụn trứng cá, nhưng nghiên cứu cho thấy rằng đối với những người có mụn trứng cá, căng thẳng có thể làm cho nó tồi tệ hơn.

Ai bị mụn trứng cá?

Người của mọi chủng tộc và lứa tuổi đều bị mụn trứng cá. Nó là phổ biến nhất ở thanh thiếu niên và thanh niên. Ước có 80 phần trăm của mọi người trong độ tuổi từ 11 đến 30 có mưng mụn trứng cá tại một số thời điểm. Đối với hầu hết mọi người, mụn có xu hướng biến mất vào lúc họ đến tuổi ba mươi của mình; tuy nhiên, một số người vào tuổi bốn mươi và năm mươi của họ tiếp tục có vấn đề da này.

Mụn trứng cá được điều trị thế nào?

Mụn trứng cá thường được điều trị bởi các bác sĩ da liễu (các bác sĩ chuyên về các vấn đề về da). Các bác sĩ này điều trị mọi loại mụn trứng cá, đặc biệt là các trường hợp nặng. Các bác sĩ chuyên về tổng hợp hay gia đình, bác sĩ nhi khoa, hay nội khoa có thể điều trị bệnh nhân với các trường hợp nhẹ của mụn trứng cá.

Các mục tiêu điều trị là để chữa lành các tổn thương hiện có, ngăn chặn các tổn thương mới hình thành, ngăn ngừa sẹo, và giảm thiểu sự căng thẳng tâm lý và bối rối bị gây ra bởi căn bệnh này. Điều trị thuốc là nhằm giảm một số vấn đề đóng một phần trong việc gây ra mụn trứng cá:

 • vón cục bất thường của các tế bào trong các nang
 • việc tăng sản lượng dầu
 • vi khuẩn viêm.

Tất cả các loại thuốc có thể có tác dụng phụ. Một số loại thuốc và tác dụng phụ được đề cập trong tập sách nhỏ này. Một số tác dụng phụ có thể nặng hơn hơn những cái khác. Bạn nên xem lại bao bì đi kèm với thuốc của bạn và yêu cầu nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các tác dụng phụ có thể xảy ra.

Tùy thuộc vào mức độ của vấn đề, bác sĩ có thể khuyến nghị một trong vài loại thuốc không cần toa (OTC) và hoặc các loại thuốc theo toa. Một số của những loại thuốc này có thể là để bôi (áp dụng cho da), và những thuốc khác có thể là để uống (uống qua miệng). Bác sĩ có thể đề nghị sử dụng nhiều hơn một loại thuốc bôi hoặc kết hợp thuốc uống và bôi.

Điều trị mụn đầu đen, mụn đầu trắng, và mụn trứng cá viêm nhẹ

Các bác sĩ thường khuyến cáo một thuốc bôi OTC hoặc theo toa cho những người có dấu hiệu nhẹ của mụn trứng cá. Thuốc bôi được áp dụng trực tiếp với các thương tổn mụn trứng cá hoặc toàn bộ diện tích da bị ảnh hưởng.

Có một số loại thuốc bôi OTC được sử dụng cho các mụn trứng cá nhẹ. Mỗi loại làm việc khác nhau một chút. Sau đây là những loại thông thường nhất:

 • Benzoyl peroxide - phá hủy các mụn trứng cá P, và cũng có thể làm giảm việc sản sinh ra dầu
 • Resorcinol - có thể giúp phá vỡ các mụn đầu đen và mụn đầu trắng
 • Salicylic acid - giúp phá vỡ các mụn đầu đen và mụn đầu trắng. Cũng giúp cắt giảm việc phát tán của các tế bào lót các nang tóc

Lưu huỳnh - giúp phá vỡ các mụn đầu đen và mụn đầu trắng.

Các loại thuốc OTC bôi có sẵn trong nhiều hình thức, chẳng hạn như keo, kem xoa, kem, xà phòng, hoặc tấm lót. Ở một số người, các loại thuốc trị mụn trứng cá OTC có thể gây ra tác dụng phụ như dị ứng da, sưng tấy, hoặc đỏ, thường tốt hơn hoặc mất đi hẳn với việc tiếp tục sử dụng thuốc. Nếu bạn gặp tác dụng phụ nghiêm trọng hoặc kéo dài, bạn nên báo cho bác sĩ của bạn.

Các loại thuốc bôi OTC có hiệu quả nào đó trong điều trị mụn trứng cá khi sử dụng thường xuyên; Tuy nhiên, có thể phải mất đến 8 tuần trước khi bạn nhìn thấy sự cải thiện đáng kể.

Điều trị mụn trứng cá viêm từ nhẹ đến nặng

Những người có mụn viêm từ nhẹ đến nặng có thể được điều trị với các loại thuốc bôi hoặc uống, một mình hoặc kết hợp.

Các thuốc bôi theo toa

Một vài loại thuốc bôi theo toa được sử dụng để điều trị mụn trứng cá. Chúng bao gồm:

 • Thuốc kháng sinh - giúp ngăn chặn hoặc làm chậm lại sự tăng trưởng của vi khuẩn và giảm viêm
 • Các phái sinh của Vitamin A (retinoids) - rút các ngòi trứng cá hiện có (số nhiều của ngòi trứng cá), cho phép các loại thuốc bôi khác, chẳng hạn như thuốc kháng sinh, để vào các nang. Một số cũng có thể giúp giảm sự hình thành của ngòi trứng cá. Các thuốc này có chứa một dạng biến đổi của vitamin A. Một số ví dụ là tretinoin (Retin-A2), adapalene (Differin), và tazarotene (Tazorac)
 • Những thuốc khác - có thể tiêu diệt các mụn trứng cá P và giảm việc sản sinh ra dầu hay giúp ngăn chặn hoặc làm chậm sự tăng trưởng của vi khuẩn và giảm viêm. Một số ví dụ là sức mạnh Benzoyl peroxide có dược lực theo toa, các sản phẩm có chứa sodium sulfacetamide sodium/lưu huỳnh, hoặc Azelaic acid (Azelex).

Giống như các loại thuốc bôi OTC, các loại thuốc bôi theo toa cũng có như kem, sữa, các dung dịch, gel, hoặc tấm lót. Bác sĩ của bạn sẽ xem xét loại da của bạn khi kê đơn một sản phẩm. Kem và sữa cung cấp độ ẩm và có xu hướng là lựa chọn tốt cho những người có làn da nhạy cảm. Nếu bạn có làn da rất nhờn hoặc sống trong một khí hậu nóng ẩm, bạn có thể thích một gel chứa cồn hoặc dung dịch, có xu hướng làm khô da. Bác sĩ của bạn sẽ cho bạn biết làm thế nào để dùng thuốc và mức độ thường xuyên sử dụng nó.

Đối với một số người, các loại thuốc bôi theo toa gây ra các tác dụng phụ nhỏ, bao gồm đau nhức, rát, tấy đỏ, dộp, phồng, hoặc đổi màu da. Với một số loại thuốc, chẳng hạn như tretinoin, những tác dụng phụ này thường giảm hoặc biến mất sau khi thuốc được sử dụng trong một khoảng thời gian. Nếu các tác dụng phụ nghiêm trọng hoặc không biến mất, hãy thông báo cho bác sĩ của bạn.

Các thương hiệu có trong tập sách nhỏ này được cung cấp chỉ như là các ví dụ, và việc đưa chúng vào không có nghĩa là các sản phẩm này được xác nhận bởi Viện Y tế Quốc gia hoặc bất cứ cơ quan Chính phủ nào khác. Ngoài ra, nếu một thương hiệu cụ thể không được đề cập, điều này không có nghĩa là hoặc hàm ý rằng sản phẩm là không đạt yêu cầu.

Cũng như với các loại thuốc OTC, những lợi ích của các loại thuốc bôi theo toa không phải là tức thời. Làn da của bạn có thể có vẻ tồi tệ hơn trước khi nó trở nên tốt hơn. Có thể mất từ 4 đến 8 tuần để nhận thấy được sự cải thiện.

Thuốc uống theo toa

Đối với các bệnh nhân có mụn trứng cá từ nhẹ đến nặng, các bác sĩ thường kê đơn thuốc kháng sinh uống. Thuốc kháng sinh uống được cho là giúp kiểm soát mụn trứng cá bằng cách kiềm chế sự tăng trưởng của vi khuẩn và giảm viêm. Toa thuốc uống và bôi có thể được kết hợp. các thuốc kháng sinh thường được dùng để điều trị mụn trứng cá là tetracycline (Achromycin V), minocycline (Dynacin, Minocin), và doxycycline (Adoxa, Doryx, và Monodox).

Các loại thuốc uống ít được sử dụng phổ biến hơn là clindamycin (Cleocin), erythromycin, hay sulfonamides (Bactrim). Một số người dùng các thuốc kháng sinh bị các tác dụng phụ, như đau bụng, chóng mặt hoặc hoa mắt, thay đổi màu da, và xu hướng bị cháy nắng tăng. Vì tetracycline có thể ảnh hưởng tới răng và hình thành xương ở bào thai và trẻ nhỏ, các loại thuốc này không được dùng cho phụ nữ mang thai hoặc trẻ em dưới 14 tuổi. Có một số mối quan tâm, mặc dù nó đã không được chứng minh, rằng tetracycline và minocycline có thể làm giảm hiệu quả của thuốc ngừa thai. Do đó, dự phòng hoặc một hình thức ngừa thai khác có thể là cần thiết. Điều trị kéo dài với các thuốc kháng sinh uống có thể cần thiết để đạt được kết quả mong muốn.

Điều trị mụn trứng cá nốt sần hoặc nang nặng

Những người có nốt sần hoặc u nang cần được điều trị bởi bác sĩ da liễu. Đối với các bệnh nhân có mụn trứng cá viêm nặng không cải thiện với các loại thuốc như mô tả ở trên, bác sĩ có thể kê đơn isotretinoin (Accutane), một loại retinoid (phái sinh vitamin A). Isotretinoin là một loại thuốc uống mà thường được dùng một hoặc hai lần một ngày cùng với thức ăn trong 15 đến 20 tuần. Nó làm giảm một cách đáng kể kích thước các tuyến dầu để dầu được sản xuất ra ít hơn nhiều. Kết quả là, sự tăng trưởng của vi khuẩn giảm.

Các ưu điểm của isotretinoin (Accutane)

Isotretinoin là một loại thuốc rất hiệu quả có thể giúp ngăn ngừa sẹo. Sau 15 đến 20 tuần điều trị với isotretinoin, mụn trứng cá hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn biến mất ở hầu hết các bệnh nhân. Ở những bệnh nhân có mụn trứng cá tái phát sau một liều isotretinoin, bác sĩ có thể tiến hành một quá trình điều trị tương tự hoặc chỉ định các loại thuốc khác.

Các nhược điểm của isotretinoin (Accutane)

Isotretinoin có thể gây dị tật bẩm sinh ở thai nhi đang phát triển của một phụ nữ mang thai. Điều quan trọng là phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ không mang thai và không có thai trong khi dùng thuốc này. Phụ nữ phải sử dụng hai hình thức ngừa thai có hiệu quả riêng rẽ đồng thời trong 1 tháng trước khi bắt đầu điều trị, trong suốt quá trình điều trị, và trong 1 tháng tròn sau khi dừng dùng thuốc. Bạn nên hỏi bác sĩ của bạn khi nào có thai thì an toàn sau khi bạn ngừng dùng isotretinoin.

Một số người bị mụn trứng cá trở nên chán nản bởi những thay đổi bề ngoài làn da của mình. Các thay đổi trong tâm trạng có thể được tăng mạnh trong suốt thời gian điều trị hoặc ngay sau khi hoàn thành một quá trình điều trị bằng các loại thuốc như isotretinoin. Đã có một số vụ tự tử và toan tự tử đã được báo cáo ở những người dùng isotretinoin; Tuy nhiên, mối liên hệ giữa isotretinoin và tự tử hoặc trầm cảm không được biết rõ. Tuy nhiên, nếu bạn hoặc ai đó cảm thấy buồn bất thường hoặc có các triệu chứng khác của bệnh trầm cảm, chẳng hạn như chán ăn, mất hứng thú trong các hoạt động đã từng được yêu thích, hoặc khó tập trung, điều quan trọng là nên tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn.

Các tác dụng phụ của isotretinoin bao gồm:

 • khô mắt, miệng, môi, mũi, hoặc da (rất phổ biến)
 • ngứa
 • chảy máu cam
 • đau nhức cơ bắp
 • nhạy cảm với ánh nắng mặt trời
 • nhìn trong đêm kém
 • các thay đổi trong máu, chẳng hạn như gia tăng mỡ trong máu (chất béo trung tính và cholesterol)
 • thay đổi chức năng gan.

Để có thể xác định xem isotretinoin cần phải được dừng lại nếu các tác dụng phụ xảy ra, bác sĩ của bạn có thể xét nghiệm máu của bạn trước khi bạn bắt đầu điều trị và một định kỳ trong khi điều trị. Tác dụng phụ thường biến mất sau khi thuốc được dừng lại.

Điều trị mụn trứng cá do ảnh hưởng về hóc môn ở phụ nữ

Ở một số phụ nữ, mụn trứng cá là do dư thừa của kích thích tố androgen (nam). Các triệu chứng rằng điều này có thể xảy ra bao gồm chứng rậm lông (tăng trưởng quá mức của lông trên mặt hoặc cơ thể), mọc mụn trứng cá tiền kinh nguyệt, chu kỳ kinh nguyệt không đều, và nồng độ trong máu của các androgen nhất định tăng lên.

Bác sĩ có thể chỉ định một trong nhiều loại thuốc để điều trị những phụ nữ có loại mụn trứng cá này:

 • Thuốc viên tránh thai - giúp ngăn chặn các androgen được sản xuất bởi buồng trứng
 • Các thuốc corticosteroid liều thấp, chẳng hạn như prednisone (Deltasone) hoặc dexamethasone (Decadron, Hexadrol) - để giúp ngăn chặn androgen được sản xuất bởi các tuyến thượng thận
 • Các thuốc Antiandrogen như spironolactone (Aldactone) - để làm giảm sản lượng dầu quá mức.

Các tác dụng phụ của thuốc antiandrogen có thể bao gồm kinh nguyệt không đều, ngực nhão, đau đầu, và mệt mỏi.

Các điều trị khác về mụn trứng cá

Bác sĩ có thể sử dụng các loại liệu pháp khác thêm vào liệu pháp bằng thuốc để điều trị các bệnh nhân với mụn trứng cá. Ví dụ, bác sĩ có thể loại bỏ các ngòi trứng cá của bệnh nhân trong các lần đến khám. Đôi khi các bác sĩ sẽ tiêm trực tiếp corticosteroid vào các tổn thương để giúp giảm kích thước và đau đớn của nang và nốt sần bị viêm.

Điều trị sớm là cách tốt nhất để ngăn ngừa sẹo mụn trứng cá. Một khi việc có sẹo đã xảy ra bác sĩ có thể đề nghị một liệu pháp y tế hoặc phẫu thuật để giúp giảm sẹo. Laser bề mặt có thể được dùng để điều trị các vết sẹo bất thường. Dermabrasion (hoặc Microdermabrasion), là một dạng "chà nhám xuống" các vết sẹo, đôi khi được dùng. Một lựa chọn điều trị cho các vết sẹo sâu gây ra bởi mụn trứng cá u nang là chuyển mỡ từ một phần khác của cơ thể đến sẹo. Bác sĩ cũng có thể tiêm một loại vật liệu hàn tổng hợp dưới vết sẹo làm để cải thiện bề ngoài của nó.

Người có mụn trứng cá nên chăm sóc cho làn da của họ thế nào?

Làm sạch da nhẹ nhàng

Nếu bạn có mụn trứng cá, bạn nên rửa nhẹ mặt với một chất tẩy rửa nhẹ, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối, cũng như sau khi tập thể dục nặng. Rửa mặt từ dưới cằm đến chân tóc và đảm bảo rửa sạch cẩn thận làm da của bạn.

Hỏi bác sĩ hoặc chuyên gia y tế khác để được tư vấn về loại tốt nhất của chất tẩy rửa để sử dụng.

Sử dụng xà phòng mạnh hoặc miếng chà nhám không phải là hữu ích và thực sự có thể làm cho vấn đề tồi tệ hơn. Các chất làm se không được khuyến nghị trừ khi da rất nhờn, và khi đó chúng sẽ chỉ được sử dụng trên các điểm nhờn.

Điều cũng quan trọng là dùng dầu gội cho tóc của bạn thường xuyên. Nếu bạn có tóc dầu, bạn nên gội nó mỗi ngày.

Tránh động chạm thường xuyên tới da

Tránh chà xát và chạm vào các tổn thương da. nắn bóp, cấu hoặc cạy các vết khiếm khuyết có thể dẫn đến sự phát triển của vết sẹo hoặc nhọt sưng thẫm màu.

Cạo râu một cách thận trọng

Những người đàn ông cạo râu và những người có mụn trứng cá nên kiểm tra cả dao cạo điện và an toàn để xem cái nào thoải mái hơn. Khi sử dụng một lưỡi dao cạo an toàn, đảm bảo lưỡi dao cạo được sắc và làm mềm râu của bạn kỹ bằng xà phòng và nước trước khi xoa kem cạo râu. Cạo nhẹ nhàng và chỉ khi cần thiết để giảm nguy cơ khía vào các vết khiếm khuyết.

Tránh cháy nắng hoặc rám nắng

Nhiều loại thuốc dùng để điều trị mụn trứng cá có thể làm cho bạn dễ bị cháy nắng. Cháy nắng làm đỏ da hoặc rám nắng mà làm thẫm màu da có thể làm cho các vết khiếm khuyết khó nhìn thấy hơn và làm cho da cảm thấy khô hơn. Tuy nhiên, những lợi ích này chỉ là tạm thời, và có các nguy cơ được biết do tiếp xúc với nắng quá nhiều, chẳng hạn như lão hóa da nhanh hơn và nguy cơ phát triển ung thư da.

Chọn mỹ phẩm cẩn thận

Khi việc điều trị mụn trứng cá đang được tiến hành, bạn có thể cần phải thay đổi một số mỹ phẩm mà bạn sử dụng. Tất cả các mỹ phẩm, chẳng hạn như kem nền, kem đánh bóng, tô quầng mắt, kem dưỡng ẩm, và các sản phẩm chăm sóc tóc nên không có dầu. Chọn các sản phẩm có nhãn noncomedogenic (có nghĩa là chúng không thúc đẩy việc hình thành các lỗ chân lông đóng kin). Ở một số người, tuy nhiên, ngay cả những sản phẩm này có thể làm cho mụn trứng cá tồi tệ hơn.

Đối với một vài tuần đầu điều trị, thoa kem nền đều có thể khó khăn vì da có thể đỏ hoặc có vảy, đặc biệt với việc sử dụng tretinoin hoặc benzoyl peroxide bôi.

Nghiên cứu nào đang được thực hiện về mụn trứng cá?

Các nhà nghiên cứu y tế đang làm việc với các loại thuốc mới để điều trị mụn trứng cá, đặc biệt là các thuốc kháng sinh bôi để thay thế một số đang được sử dụng. Với nhiều loại lây nhiễm khuẩn khác các bác sĩ phát hiện ra rằng, qua thời gian, các vi khuẩn có liên quan đến mụn trứng cá trở nên miễn kháng với điều trị bằng một số thuốc kháng sinh mặc dù không rõ vấn đề mà việc miễn kháng này miêu tả trầm trọng đến mức nào.

Các nhà khoa học cũng đang cố gắng hiểu rõ hơn các cơ chế liên quan đến mụn trứng cá để họ có thể phát triển các phương pháp điều trị mới có tác dụng theo những cơ chế đó. Ví dụ, một nhóm các nhà nghiên cứu được NIAMS hỗ trợ đang nghiên cứu các cơ chế điều tiết sản xuất bã nhờn để xác định các cách để làm giảm một cách hiệu quả việc sản xuất nó mà không có các tác dụng phụ của các loại thuốc hiện hành. Một nhóm khác đang cố gắng để hiểu cách P. các mụn trứng cá kích hoạt hệ thống miễn dịch để xác định các cách can thiệp miễn dịch khả dĩ. Các lĩnh vực nghiên cứu khác bao gồm việc khảo sát các tác dụng của isotretinoin trên một vùng não có thể dẫn đến trầm cảm và việc phát triển một hệ thống laser để điều trị mụn trứng cá và các vết sẹo liên quan tới trứng cá mà không làm hỏng các lớp ngoài cùng của da.

Các nhà nghiên cứu ở Đức, được tài trợ bởi các tổ chức của Đức, đã lấy mụn trứng cá P và thông tin di truyền của chúng (genome). Thông tin này có thể giúp các nhà nghiên cứu phát triển các phương pháp điều trị mới nhằm mục tiêu vào các vi khuẩn.

Người ta có thể tìm thông tin thêm về mụn trứng cá ở đâu?

· Viện các Bệnh Viêm Khớp và Cơ Xương và Da (NIAMS)
Information Clearinghouse
Viện Y tế Quốc gia

1 AMS Circle
Bethesda, MD 20892-3675
Điện thoại: 301-495-4484
Điện thoại miễn phí: 877-22-NIAMS (226-4267)
TTY: 301-565-2966
Fax: 301-718-6366
Thư điện tử: [email protected]
Trang chủ: niams.nih.gov

NIAMS cung cấp thông tin về các dạng khác nhau của bệnh viêm khớp và thấp khớp và các bệnh xương, cơ, khớp và da. Nó phân phối các tài liệu giáo dục bệnh nhân và chuyên gia và hướng người dân đến các nguồn thông tin khác. Thông tin bổ sung và các cập nhật cũng có thể được tìm thấy trên trang chủ của NIAMS.

· Học viện Da liễu Hoa Kỳ (AAD)

PO. Box 4014
Schaumberg, IL 60618-4014
Điện thoại: 847-330-0230
Điện thoại miễn phí: 866-503-SKIN (7546)
Fax: 847-240-1859
Trang chủ: aad.org

Tổ chức quốc gia này có thể cung cấp các giới thiệu đến các bác sĩ da liễu. Nó cũng xuất bản một cuốn sách mỏng về mụn trứng cá dành cho người lớn và một tờ thông tin thường thức cho những người trẻ tuổi. Những cái đó có sẵn trên trang chủ của tổ chức hoặc có thể thu được bằng cách gọi điện thoại hoặc bằng văn bản cho học viện.

Lời cảm ơn

NIAMS chân thành cảm tạ sự giúp đỡ của Laurence H. Miller, MD. Chevy Chase, MD; Kenneth A. Katz, MD. Thạc sĩ. Trường Đại học Y Pennsylvania, Philadelphia; Edward W. Cowen, MD. Viện Ung thư Quốc gia, NIH; và Alan Moshell, MD. NIAMS, NIH, trong việc chuẩn bị và xem lại tập sách nhỏ này.

Nhiệm vụ của Viện Quốc gia về các bệnh Thấp khớp, Cơ xương và Da (NIAMS) một phần của Các Viện Y tế Quốc gia (NIH) thuộc Bộ Y tế và các Dịch vụ Con người là hỗ trợ nghiên cứu vào đến các nguyên nhân, điều trị và phòng chống về các bệnh thấp khớp, cơ xương và bệnh da; việc đào tạo các nhà khoa học cơ bản và lâm sàng để thực hiện nghiên cứu này; và phổ biến thông tin về tiến độ nghiên cứu ở các bệnh này. Information Clearinghouse thuộc Viện các bệnh Thấp khớp, Cơ xương khớp và Da là một dịch vụ công cộng được tài trợ bởi NIAMS cung cấp thông tin y tế và các nguồn thông tin. Thông tin bổ sung có thể được tìm thấy trên trang chủ của NIAMS tại niams.nih.gov.

Để bạn biết

Ấn phẩm này có chứa thông tin về cách dùng thuốc được dùng để điều trị tình trạng sức khỏe đã thảo luận ở đây. Khi ấn phẩm này đã được in, chúng tôi đã bao gồm thông tin cập nhất nhất (chính xác) sẵn có. Thỉnh thoảng, thông tin mới về cách dùng thuốc được phát hành.

Đối với các cập nhật và đối với bất kỳ câu hỏi về bất cứ cách dùng thuốc nào bạn đang dùng, xin vui lòng liên hệ với Cục Thực phẩm và Dược Hoa kỳ tại:

Cục Thực phẩm và Dược Hoa kỳ

Điện thoại miễn phí: 888-INFO-FDA (888-463-6332)
Trang chủ: fda.gov/

Số ấn phẩm NIH. 06-4998

Bài mới
 06/11/2010 10:42 SA
 

Acne

Publication Date: January 2006

Questions and Answers About Acne

This booklet contains general information about acne. It describes what acne is and how it develops, the causes of acne, and the treatment options for various forms of acne. Information is also provided on caring for the skin. If you have further questions after reading this booklet, you may wish to discuss them with your doctor.

What Is Acne?

Acne is a disorder resulting from the action of hormones and other substances on the skin's oil glands (sebaceous glands) and hair follicles. These factors lead to plugged pores and outbreaks of lesions commonly called pimples or zits. Acne lesions usually occur on the face, neck, back, chest, and shoulders. Although acne is usually not a serious health threat, it can be a source of significant emotional distress. Severe acne can lead to permanent scarring.

How Does Acne Develop?

Doctors describe acne as a disease of the pilosebaceous units (PSUs). Found over most of the body, PSUs consist of a sebaceous gland connected to a canal, called a follicle, that contains a fine hair (see "Normal Pilosebaceous Unit" diagram). These units are most numerous on the face, upper back, and chest. The sebaceous glands make an oily substance called sebum that normally empties onto the skin surface through the opening of the follicle, commonly called a pore. Cells called keratinocytes line the follicle.

Normal Pilosebaceous Unit

Diagram of a narmal pilosebaceous unit, showing location of: Hair, Skin surface, sebum, follicle, and sebaceous gland.

The hair, sebum, and keratinocytes that fill the narrow follicle may produce a plug, which is an early sign of acne. The plug prevents sebum from reaching the surface of the skin through a pore. The mixture of oil and cells allows bacteria Propionibacterium acnes (P. acnes) that normally live on the skin to grow in the plugged follicles. These bacteria produce chemicals and enzymes and attract white blood cells that cause inflammation. (Inflammation is a characteristic reaction of tissues to disease or injury and is marked by four signs: swelling, redness, heat, and pain.) When the wall of the plugged follicle breaks down, it spills everything into the nearby skin – sebum, shed skin cells, and bacteria – leading to lesions or pimples.

People with acne frequently have a variety of lesions, some of which are shown in the diagrams below. The basic acne lesion, called the comedo (KOM-e-do), is simply an enlarged and plugged hair follicle. If the plugged follicle, or comedo, stays beneath the skin, it is called a closed comedo and produces a white bump called a whitehead. A comedo that reaches the surface of the skin and opens up is called an open comedo or blackhead because it looks black on the skin's surface. This black discoloration is due to changes in sebum as it is exposed to air. It is not due to dirt. Both whiteheads and blackheads may stay in the skin for a long time.

Types of Lesions

Illustration of lesion, MicrocomedoIllustration of lesion, Open Comedo (Blackhead)Illustration of lesion, Closed Comedo (Whitehead)

Other troublesome acne lesions can develop, including the following:

 • Papules – inflamed lesions that usually appear as small, pink bumps on the skin and can be tender to the touch
 • Pustules (pimples) – papules topped by white or yellow pus-filled lesions that may be red at the base
 • Nodules – large, painful, solid lesions that are lodged deep within the skin
 • Cysts – deep, painful, pus-filled lesions that can cause scarring.

What Causes Acne?

The exact cause of acne is unknown, but doctors believe it results from several related factors. One important factor is an increase in hormones called androgens (male sex hormones). These increase in both boys and girls during puberty and cause the sebaceous glands to enlarge and make more sebum. Hormonal changes related to pregnancy or starting or stopping birth control pills can also cause acne.

Another factor is heredity or genetics. Researchers believe that the tendency to develop acne can be inherited from parents. For example, studies have shown that many school-age boys with acne have a family history of the disorder. Certain drugs, including androgens and lithium, are known to cause acne. Greasy cosmetics may alter the cells of the follicles and make them stick together, producing a plug.

Factors That Can Make Acne Worse

Factors that can cause an acne flare include:

 • Changing hormone levels in adolescent girls and adult women 2 to 7 days before their menstrual period starts
 • Oil from skin products (moisturizers or cosmetics) or grease encountered in the work environment (for example, a kitchen with fry vats)
 • Pressure from sports helmets or equipment, backpacks, tight collars, or tight sports uniforms
 • Environmental irritants, such as pollution and high humidity
 • Squeezing or picking at blemishes
 • Hard scrubbing of the skin
 • Stress.
Myths About the Causes of Acne

There are many myths about what causes acne. Chocolate and greasy foods are often blamed, but there is little evidence that foods have much effect on the development and course of acne in most people. Another common myth is that dirty skin causes acne; however, blackheads and other acne lesions are not caused by dirt. Stress doesn't cause acne, but research suggests that for people who have acne, stress can make it worse.

Who Gets Acne?

People of all races and ages get acne. It is most common in adolescents and young adults. An estimated 80 percent of all people between the ages of 11 and 30 have acne outbreaks at some point. For most people, acne tends to go away by the time they reach their thirties; however, some people in their forties and fifties continue to have this skin problem.

How Is Acne Treated?

Acne is often treated by dermatologists (doctors who specialize in skin problems). These doctors treat all kinds of acne, particularly severe cases. Doctors who are general or family practitioners, pediatricians, or internists may treat patients with milder cases of acne.

The goals of treatment are to heal existing lesions, stop new lesions from forming, prevent scarring, and minimize the psychological stress and embarrassment caused by this disease. Drug treatment1 is aimed at reducing several problems that play a part in causing acne:

 • abnormal clumping of cells in the follicles
 • increased oil production
 • bacteria
 • inflammation.

1 All medicines can have side effects. Some medicines and side effects are mentioned in this booklet. Some side effects may be more severe than others. You should review the package insert that comes with your medicine and ask your health care provider or pharmacist if you have any questions about the possible side effects.

Depending on the extent of the problem, the doctor may recommend one of several over-the-counter (OTC) medicines and/or prescription medicines. Some of these medicines may be topical (applied to the skin), and others may be oral (taken by mouth). The doctor may suggest using more than one topical medicine or combining oral and topical medicines.

Treatment for Blackheads, Whiteheads, and Mild Inflammatory Acne

Doctors usually recommend an OTC or prescription topical medicine for people with mild signs of acne. Topical medicine is applied directly to the acne lesions or to the entire area of affected skin.

There are several OTC topical medicines used for mild acne. Each works a little differently. Following are the most common ones:

 • Benzoyl peroxide – destroys P. acnes, and may also reduce oil production
 • Resorcinol – can help break down blackheads and whiteheads
 • Salicylic acid – helps break down blackheads and whiteheads. Also helps cut down the shedding of cells lining the hair follicles
 • Sulfur – helps break down blackheads and whiteheads.

Topical OTC medicines are available in many forms, such as gels, lotions, creams, soaps, or pads. In some people, OTC acne medicines may cause side effects such as skin irritation, burning, or redness, which often get better or go away with continued use of the medicine. If you experience severe or prolonged side effects, you should report them to your doctor.

OTC topical medicines are somewhat effective in treating acne when used regularly; however, it may take up to 8 weeks before you see noticeable improvement.

Treatment for Moderate to Severe Inflammatory Acne

People with moderate to severe inflammatory acne may be treated with prescription topical or oral medicines, alone or in combination.

Prescription Topical Medicines

Several types of prescription topical medicines are used to treat acne. They include:

 • Antibiotics – help stop or slow the growth of bacteria and reduce inflammation
 • Vitamin A derivatives (retinoids) – unplug existing comedones (plural of comedo), allowing other topical medicines, such as antibiotics, to enter the follicles. Some may also help decrease the formation of comedones. These drugs contain an altered form of vitamin A. Some examples are tretinoin (Retin-A2), adapalene (Differin), and tazarotene (Tazorac)
 • Others – may destroy P. acnes and reduce oil production or help stop or slow the growth of bacteria and reduce inflammation. Some examples are prescription strength Benzoyl peroxide, sodium sulfacetamide/sulfur-containing products, or Azelaic acid (Azelex).

Like OTC topical medicines, prescription topical medicines come as creams, lotions, solutions, gels, or pads. Your doctor will consider your skin type when prescribing a product. Creams and lotions provide moisture and tend to be good choices for people with sensitive skin. If you have very oily skin or live in a hot, humid climate, you may prefer an alcohol-based gel or solution, which tends to dry the skin. Your doctor will tell you how to apply the medicine and how often to use it.

For some people, prescription topical medicines cause minor side effects, including stinging, burning, redness, peeling, scaling, or discoloration of the skin. With some medicines, such as tretinoin, these side effects usually decrease or go away after the medicine is used for a period of time. If side effects are severe or don't go away, notify your doctor.

2 Brand names included in this booklet are provided as examples only, and their inclusion does not mean that these products are endorsed by the National Institutes of Health or any other Government agency. Also, if a particular brand name is not mentioned, this does not mean or imply that the product is unsatisfactory.

As with OTC medicines, the benefits of prescription topical medicines are not immediate. Your skin may seem worse before it gets better. It may take from 4 to 8 weeks to notice improvement.

Prescription Oral Medicines

For patients with moderate to severe acne, doctors often prescribe oral antibiotics. Oral antibiotics are thought to help control acne by curbing the growth of bacteria and reducing inflammation. Prescription oral and topical medicines may be combined. Common antibiotics used to treat acne are tetracycline (Achromycin V), minocycline (Dynacin, Minocin), and doxycycline (Adoxa, Doryx, and Monodox).

Other oral medicines less commonly used are clindamycin (Cleocin), erythromycin, or sulfonamides (Bactrim). Some people taking these antibiotics have side effects, such as an upset stomach, dizziness or lightheadedness, changes in skin color, and increased tendency to sunburn. Because tetracyclines may affect tooth and bone formation in fetuses and young children, these drugs are not given to pregnant women or children under age 14. There is some concern, although it has not been proven, that tetracycline and minocycline may decrease the effectiveness of birth control pills. Therefore, a backup or another form of birth control may be needed. Prolonged treatment with oral antibiotics may be necessary to achieve the desired results.

Treatment for Severe Nodular or Cystic Acne

People with nodules or cysts should be treated by a dermatologist. For patients with severe inflammatory acne that does not improve with medicines such as those described above, a doctor may prescribe isotretinoin (Accutane), a retinoid (vitamin A derivative). Isotretinoin is an oral drug that is usually taken once or twice a day with food for 15 to 20 weeks. It markedly reduces the size of the oil glands so that much less oil is produced. As a result, the growth of bacteria is decreased.

Advantages of Isotretinoin (Accutane)

Isotretinoin is a very effective medicine that can help prevent scarring. After 15 to 20 weeks of treatment with isotretinoin, acne completely or almost completely goes away in most patients. In those patients where acne recurs after a course of isotretinoin, the doctor may institute another course of the same treatment or prescribe other medicines.

Disadvantages of Isotretinoin (Accutane)

Isotretinoin can cause birth defects in the developing fetus of a pregnant woman. It is important that women of childbearing age are not pregnant and do not get pregnant while taking this medicine. Women must use two separate effective forms of birth control at the same time for 1 month before treatment begins, during the entire course of treatment, and for 1 full month after stopping the drug. You should ask your doctor when it is safe to get pregnant after you have stopped taking isotretinoin.

Some people with acne become depressed by the changes in the appearance of their skin. Changes in mood may be intensified during treatment or soon after completing a course of medicines like isotretinoin. There have been a number of reported suicides and suicide attempts in people taking isotretinoin; however, the connection between isotretinoin and suicide or depression is not known. Nevertheless, if you or someone you know feels unusually sad or has other symptoms of depression, such as loss of appetite, loss of interest in once-loved activities, or trouble concentrating, it's important to consult your doctor.

Other possible side effects of isotretinoin include:

 • dry eyes, mouth, lips, nose, or skin (very common)
 • itching
 • nosebleeds
 • muscle aches
 • sensitivity to the sun
 • poor night vision
 • changes in the blood, such as an increase in fats in the blood (triglycerides and cholesterol)
 • change in liver function.

To be able to determine if isotretinoin should be stopped if side effects occur, your doctor may test your blood before you start treatment and periodically during treatment. Side effects usually go away after the medicine is stopped.

Treatments for Hormonally Influenced Acne in Women

In some women, acne is caused by an excess of androgen (male) hormones. Clues that this may be the case include hirsutism (excessive growth of hair on the face or body), premenstrual acne flares, irregular menstrual cycles, and elevated blood levels of certain androgens.

The doctor may prescribe one of several drugs to treat women with this type of acne:

 • Birth control pills – to help suppress the androgen produced by the ovaries
 • Low-dose corticosteroid drugs, such as prednisone (Deltasone) or dexamethasone (Decadron, Hexadrol) – to help suppress the androgen produced by the adrenal glands
 • Antiandrogen drugs such as spironolactone (Aldactone) – to reduce the excessive oil production.

Side effects of antiandrogen drugs may include irregular menstruation, tender breasts, headaches, and fatigue.

Other Treatments for Acne

Doctors may use other types of procedures in addition to drug therapy to treat patients with acne. For example, the doctor may remove the patient's comedones during office visits. Sometimes the doctor will inject corticosteroids directly into lesions to help reduce the size and pain of inflamed cysts and nodules.

Early treatment is the best way to prevent acne scars. Once scarring has occurred, the doctor may suggest a medical or surgical procedure to help reduce the scars. A superficial laser may be used to treat irregular scars. Dermabrasion (or microdermabrasion), which is a form of "sanding down" scars, is sometimes used. Another treatment option for deep scars caused by cystic acne is the transfer of fat from another part of the body to the scar. A doctor may also inject a synthetic filling material under the scar to improve its appearance.

How Should People With Acne Care for Their Skin?

Clean Skin Gently

If you have acne, you should gently wash your face with a mild cleanser, once in the morning and once in the evening, as well as after heavy exercise. Wash your face from under the jaw to the hairline and be sure to thoroughly rinse your skin.

Ask your doctor or another health professional for advice on the best type of cleanser to use.

Using strong soaps or rough scrub pads is not helpful and can actually make the problem worse. Astringents are not recommended unless the skin is very oily, and then they should be used only on oily spots.

It is also important to shampoo your hair regularly. If you have oily hair, you may want to wash it every day.

Avoid Frequent Handling of the Skin

Avoid rubbing and touching skin lesions. Squeezing, pinching or picking blemishes can lead to the development of scars or dark blotches.

Shave Carefully

Men who shave and who have acne should test both electric and safety razors to see which is more comfortable. When using a safety razor, make sure the blade is sharp and soften your beard thoroughly with soap and water before applying shaving cream. Shave gently and only when necessary to reduce the risk of nicking blemishes.

Avoid a Sunburn or Suntan

Many of the medicines used to treat acne can make you more prone to sunburn. A sunburn that reddens the skin or suntan that darkens the skin may make blemishes less visible and make the skin feel drier. However, these benefits are only temporary, and there are known risks of excessive sun exposure, such as more rapid skin aging and a risk of developing skin cancer.

Choose Cosmetics Carefully

While undergoing acne treatment, you may need to change some of the cosmetics you use. All cosmetics, such as foundation, blush, eye shadow, moisturizers, and hair-care products should be oil free. Choose products labeled noncomedogenic (meaning they don't promote the formation of closed pores). In some people, however, even these products may make acne worse.

For the first few weeks of treatment, applying foundation evenly may be difficult because the skin may be red or scaly, particularly with the use of topical tretinoin or benzoyl peroxide.

What Research Is Being Done on Acne?

Medical researchers are working on new drugs to treat acne, particularly topical antibiotics to replace some of those in current use. As with many other types of bacterial infections, doctors are finding that, over time, the bacteria that are associated with acne are becoming resistant to treatment with certain antibiotics, though it is not clear how significant a problem this resistance represents.

Scientists are also trying to better understand the mechanisms involved in acne so that they can develop new treatments that work on those mechanisms. For example, one group of NIAMS-supported researchers is studying the mechanisms that regulate sebum production in order to identify ways to effectively reduce its production without the side effects of current medicines. Another group is trying to understand how P. acnes activates the immune system in order to identify possible immunologic interventions. Other areas of research involve examining the effects of isotretinoin on an area of the brain that might lead to depression and developing a laser system to treat acne and acne-related scars without damaging the outer layers of the skin.

Researchers in Germany, funded by German institutions, have taken P. acnes and identified its genetic information (genome). This information may help researchers develop new treatments to target the bacteria.

Where Can People Find More Information on Acne?

· National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS)
Information Clearinghouse
National Institutes of Health

1 AMS Circle
Bethesda, MD 20892-3675
Phone: 301-495-4484
Toll Free: 877-22-NIAMS (226-4267)
TTY: 301–565–2966
Fax: 301-718-6366
Email: [email protected]
Website: niams.nih.gov

NIAMS provides information about various forms of arthritis and rheumatic disease and bone, muscle, joint, and skin diseases. It distributes patient and professional education materials and refers people to other sources of information. Additional information and updates can also be found on the NIAMS Web site.

· American Academy of Dermatology (AAD)

P.O. Box 4014
Schaumberg, IL 60618-4014

Phone: 847-330-0230
Toll Free: 866-503-SKIN (7546)
Fax: 847-240-1859
Website: aad.org

This national organization can provide referrals to dermatologists. It also publishes a brochure on acne for adults and a fact sheet for young people. These are available on the organization's Web site or can be obtained by calling or writing to the academy.

Acknowledgments

NIAMS gratefully acknowledges the assistance of Laurence H. Miller, M.D., Chevy Chase, MD; Kenneth A. Katz, M.D., M.Sc., University of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia; Edward W. Cowen, M.D., National Cancer Institute, NIH; and Alan Moshell, M.D., NIAMS, NIH, in the preparation and review of this booklet.

The mission of the National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS), a part of the Department of Health and Human Services' National Institutes of Health (NIH), is to support research into the causes, treatment, and prevention of arthritis and musculoskeletal and skin diseases; the training of basic and clinical scientists to carry out this research; and the dissemination of information on research progress in these diseases. The National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases Information Clearinghouse is a public service sponsored by the NIAMS that provides health information and information sources. Additional information can be found on the NIAMS Web site at niams.nih.gov.

For Your Information

This publication contains information about medications used to treat the health condition discussed here. When this publication was printed, we included the most up-to-date (accurate) information available. Occasionally, new information on medication is released.

For updates and for any questions about any medications you are taking, please contact the U.S. Food and Drug Administration at:

Mụn Trứng cá

Những câu hỏi và trả lời về trúng cá

Trong phần này bao gồm những thông tin chung về bệnh trứng cá, sẽ giải thích cho chúng ta biết mụn trững cá là gì, nó phát triển như thế nào, các nguyên nhân gây ra min trứng cá và những phương pháp lựa chọn điều trị cho những dạng trứng cá khác nhau. Phần này cúng cung cấp cho chúng ta những thông tin về cách cham sóc da. Nếu như bạn có nhiều câu hỏi khác nứa sau khi đọc xong phần này, ban có thể thảo luận với bác sỹ của bạn

Mụn trứng cá là gì?

Mụn trứng cá là một tình trạng rối loạn chức năng gây ra do tác động của các hormon và một số chất khác đến hoạt động của các tuyến tiết chât nhờn và nang lông ở da. Các yếu tố này làm bít tắc các lỗ chân lông và lafm cho nó bị thương tổn, phình to ra tạo thành mụn. Mụn trứng cá thường xuất hiện ở mặt, cổ, lưng, ngực và vai. Mặc dù mụn trứng cá thường không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, nhưng nó lại là nguyên nhân đáng kể gây ra sự lo âu căng thẳng vì những mụn trứng cá có thể tạo ra những vết sẹo tồn tại vinh viễn.

Mụn trứng cá phát triển nhu thế nào?

Theo các bác sỹ, mụn trứng cá là bệnh của những đơn vị nang lông-tuyến bã. ở hầu khắp cơ thể, những đơn vị nang lông-tuyến bã bao gồm một tuyến bã được nối với một ống, được gọi là nang trong đó có chứa chân lông. Những đơn vị nang lông-tuyến bã này tập trung nhiều ở mặt, phần lưng trên và ngực. Các tuyến bã tiết ra một chất có dạng dầu được gọi là chất nhờn, những chất này được tiết ra trên bề mặt da từ các nang mà thông thường được gọi là chân lông. Các nang này được lót bởi một lớp tế bào sừng.

Lông, chất nhờn và các tế bào sừng có thể lấp đầy làm hẹp nang lông lại tạo thành một nút bít, đây là giai đoạn sớm của mụn trứng cá. Nút bít này sẽ ngăn không cho chất bã nhờn thoát ra khỏi lỗ chân lông ra bề mặt da. Hồn hợp các chất bà dầu và các tế bào tạo điều kiện cho vi khuẩn Propionibacterium acnes, một loại vi khuẩn thường sống ở da phát triển bên trong nang lông bị bít tắc. Những vi khuẩn này sẽ tạo ra các chất hóa học và các men đồng thời thu hút các tế bào bạch cầu tạo nên phản ứng viêm (viêm là là một phản ứng đặc trưng của mô với bệnh tật hay chấn thương và có 4 đáu hiệu rõ rệt đó là: sưng, nóng, đỏ và đau). Khi thành của nang lông vỡ ra mó sẽ giải phóng tát cả mọi thứ bên trong ra vùng da xung quanh bao gồm chất nhờn, các tế bào da bị chế và vi khuẩn dẫn đến tổn thương may mụn nhọt.

Những người bị mụn trứng cá thường có nhiều dạng tổn thương khác nhau. Một vài dạng tổn thương được mô tẩ ở hình phái dưới. Tổn thương cơ bản của trứng cá được gọi là mụn trứng cá, nó đơn giản chỉ là sự sưng to của nang lông bị bít tắc. Nếu nang lông bị bít tắc hay mụn trứng cá nămg ở dưới bề mặt da thì được gọi là mụn trứng cá đóng và nó tạo ra một nốt mụn sưng màu trắng vì vậy còn được gọi là trứng cá đầu trắng. Nếu mụn trứng cá ngang với bề mặt da và mở lên trên thì được gọi là trứng cá đầu đen vì trông nó có màu đen trên bề mặt da. Sự chuyển màu đen này là do sự thay đổi của chất nhờn khi tiếp xúc với ánh sáng chứ không phải do bị bẩn. Cả trứng cá đầu trắng và đầu đen đều có thể tồn tại ở da trong 1 thời gian dài.

Những tổn thương gây khó chịu khác của trứng cá có thể xuất hiện như là:

- Nốt sần: Những tổn thương viêm này thương xuấu hiện kích thước nhỏ, dầu mụn màu hông trên da và có cảm giác mềm khi chạm vào.

- Mụn mủ: Những nôt sần có phần trên là mủ tổn thương màu trắng hoặc màu vàng có thể chuyển thành màu đỏ.

- Bướu nhỏ: To hơn, đau, dịch tổn thương nằm sâu dưới da.

- Nang: Sâu, đau, chứa đầy mủ tổn thương, là nguyên nhân gây ra sẹo.

Các nguyên nhân của trứng cá là gì?

Nguyên nhân chính xác của trứng cá hiên nay vãn chưa ró ràng, song các bác sỹ cho rằng có rất nhiều yếu tố liên quan đến sự xuất hiên của trứng cá. Một trong những yếu tố quan trong đó là sự tăng tiết hormon androgen (hormon sinh dục nam). Sự tăng tiết hormin này xuất hiện cả ở nam và nữ trong quá trinh phất triển và tạo ra nhiều chất nhờn hơn.

Những sự thay đổi hormon liên quan đến quá trình thai nghén hay thời gian bắt đầu và kết thúc của việc sử dụng thuốc tránh thai cung có thể là nguyên nhân dẫn đến trứng cá.

Một yếu tố khác đó là di truyền và gen. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng sự xuất hiện chứng cá có xu hướng là sự di truyền từ bố mẹ. Ví dụ, những nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhiều cậu bé ở độ tuổi đi học bị trứng cá có tiền sử gia đình cũng bị trứng cá. Tất nhiên, một số thuốc bao gồm androgen và lithium đã được biết là nguyên nhân gây ra trứng cá. Một số mỹ phẩm có có tính nhờn có thể làm thay đổi các tế bào ở nang lông và làm cho chúng dính lại với nhau và tạo nên những nut tắc.

Những yếu tố có thể làm cho bệnh trứng cá nặng hơn:

- Thay đổi nồng độ hormon ở những cô gái đang ở độ tuổi dậy thì và ở phụ nữ trưởng thành trong khoảng từ 2-7 ngày trước một chu kỳ kinh nguyệt.

- Chất dầu từ những sản phẩm dùng trên da (như kem hay mỹ phẩm) hoặc sự tiếp xúc với chất dầu mỡ trong môi trường làm việc

- Sức ép từ những chiếc mũ hay dụng cụ thể thao, ba lô, cổ áo chặt hoặc những bộ đồng phục thể thao chật chội.

- Những sự kích thich từ môi trường như ô nhiễm, độ ẩm cao.

- Tật nặn mụn

- Dùng bàn chải cứng cho da

- Căng thẳng cảm xúc.

Những lầm tưởng về nguyên nhân gây ra trứng cá

Có rất nhiều quan niệm sai lầm về nguyên nhân gây ra trứng cá. Sô-cô-la và các thức ăn chứa nhiều chất béo thường bị cho là nguyên nhân gây trứng cá, nhưng có rất ít bằng chứng cho thấy thức ăn có ảnh hưởng đến sự phát triển hay là nguyên nhân gây ra trứng cá. Một sự lầm tưởng khác đó là trứng cá là do da bi bẩn, tuy nhiên đối với những trứng cá đầu đen và những tổn thương do trứng cá không phải do da bi bẩn. Stress không gây ra trứng cá, nhưng các nghiên cứu cho rằng đối với những người bị trứng cá thì stress có thể làm tình trạng trứng cá năng hơn.

Những ai có thể bị trứng cá?

Tất cả mọi người ở mọi chủng tộc và mọi độ tuổi đều có thể bị trứng cá. Tuy nhiên, trứng cá thường xuất hiện nhiều hơn ở độ tuổi thiếu niên và người trưởng thành trẻ tuổi. Ước tính có khoảng 80% số người ở độ tuổi từ 11 đến 30 đã từng bị trứng cá ở một vài thời điểm. Đối với hầu hết mọi người, trứng cá có xu hướng mất đi ở độ tuổi 30, tuy nhiên, một sô người vẫn tiếp tục còn một sô vấn đề về da do trứng cá mặc dù họ đã bước sang độ tuổi 40 thậm chí 50.

Điều trị trứng cá như thế nào?

Trứng cá thường được các bác sỹ da liễu điều trị (bác sỹ chuyên ngành về các bệnh lý của da). Các bác sỹ da liễu sẽ điều trị tất cả các loại trứng cá, đặc biệt là những trường hợp nặng. Các bác sỹ đa khoa hay bác sỹ gia đình, bác sỹ nhi khoa hoặc nội khoa cũng có thể điều trị cho những bệnh nhân bị trứng cá ở mức độ nhẹ hơn.

Mục đích của việc điều trị trứng cá đó là làm lành các thương tổn gây ra do trứng cá, làm ngừng hình thành các tổn thương mới, ngăn ngừa sẹo và làm hạn chế đến mức tối thiểu các căng thẳng tâm lý và những bối rối phiền phức gây ra do bệnh trứng cá. Điều trị bằng thuốc nhằm mục đích làm giảm nhẹ những yếu tố có vai trò phần nào đó gây ra trứng cá như:

- Sự tích tụ bất thường của cá tế bào trong nang tuyến bã.

- Tăng tiết chất nhờn.

- Vi khuẩn.

- Viêm.

Tất cả các thuốc đều có tác dụng phụ. Một só thuốc và tác dụng phụ được đề cập trong phần này. Một số tác dụng phục có thể nặng hơn so với những tác dụng phụ khác. Bạn cần đọc kỹ những chỉ dẫn trên kèm theo hộp thuốc và hỏi thêm người chăm sóc sức khỏe của bạn hặc dược sỹ nếu như bạn có những quan ngại về những tác dụng phụ có thể xảy ra.

Tùy thuộc vào mức độ của bệnh, bác sỹ có thể khuyên bạn nên mua trực tiếp một loại thuốc hoặc kê đơn thuốc cho bạn. Một vài thuốc trong các thuốc này có thể là thuốc bôi tại chỗ, một số thuốc khác có thể dùng đường uống. Bác sỹ cũng có thể sử dụng nhiều thuốc bôi tại chỗ hoặc kết hợp thuốc bôi tại chỗ và thuốc uống.

Điều trị trứng cá đầu đen, đầu trắng và trứng cá viêm mức độ nhẹ.

Các bác sỹ thường khuyên bạn mua trực tiếp một loại thuốc hoặc kê đơn thuốc bôi tại chỗ cho những người bị trứng cá với các triệu trứng nhẹ. Thuốc bôi trên da la thuốc được sử dụng trực tiếp lên các thương tổn trứng cá hoặc toàn bộ vùng da xuất hiện trứng cá.

Có nhiều loại thuốc dùng tại chỗ có thể mua trực tiếp sử dụng cho các trường hợp nhẹ. Mỗi thuốc có tác dụng khác nhau. Sau đay là nhưng thuốc được sử dụng phổ biến:

- Benzoyl peroxide: Tiêu diệt vi khuẩn P.acnes, và cũng có thể làm giảm tiết chất nhờn.

- Resorcinol: có thể giúp làm vỡ các mụn trứng cá đầu đen và đầu trắng.

- Salicylic acid: Làm vỡ các mụn trứng cá đầu đen và đầu trắng. Thuốc này cũng giúp làm giảm bong các lớp tế bào lót ben trong nang lông.

- Sulfur: giúp làm vỡ các mụn trứng cá đầu đen và đầu trắng.

Các thuốc dùng tại chỗ có thể mua được trực tiếp được làm dưới nhiều dạng như dạng gel, lỏng, dạng kem, xà bông hoặc dưới dạng các tấm đệm. Đối với một só người, các thuốc dùng tại chỗ này có thể gây ra một số tác dụng phụ như tình trạng kích thích, bỏng rát, tấy đỏ, những tình trạng này thường nhẹ dần hoặc mất đi khi tiếp tục sử dụng thuốc. Nhưng nếu bạn thấy các biểu hiện đó nặng lên hoặc kéo dài thì bạn nên thông báo với bác sỹ.

Bình thường các thuốc sử dụng tại chỗ này có tác dụng phần nào đến điều trị trứng cá, tuy nhiên, thường mất khoảng 8 tuần bạn mới có thể nhận thấy sự cải thiện rõ rệt

Điều trị cho những trường hợp bị trứng cá mức độ từ trung bình đến nặng

Những người bị bị trứng cá mức độ từ trung bình đến nặng có thể được điều trị bằng thuốc kê theo đơn gồm các thuốc điều trị tại chỗ hoặc thuốc uống hoặc kết hợp cả hai loại.

Thuốc bôi tại chỗ kê theo đơn

Có nhiều loại thuốc bôi tại chỗ được kê theo đơn để điều trị chứng cá bao gồm:

- Kháng sinh: giúp làm dùng hoặc chậm phát triển các vi khuẩn và giảm quá trình viêm nhiễm.

- Các dẫn chất Viamin A: làm mất sự bit tắc ở các mụn trứng cá, nhờ vậy các thuốc bôi tại chỗ khác như kháng sinh có thể thấm vào bên trong nang lông. Một số thuốc có thể làm giảm hình thành các mụn trứng cá. Các thuốc này chứa một dạng biến đổi của vitamin A. Ví dụ như tretinoin (Retin-A2), adapalene (Diferin) và tazarotene (Tazorac)

- Các thuốc khác: có thể tiêu diệt vi khuân P.acnes và làm giảm tiết các chất dầu hoặc giúp ngừng hoặc là chậm sự phát triển của vi khuẩn và giảm quá trinh viêm. Ví dụ như Benzoyl peroxide, sodium sulfacetaminde/các chất chứa sulfur, hoặc Azelaic acid (Azelex).

Các thuốc bôi tại chỗ có thê mua trực tiếp hay bán theo đơn có thể ở dạng cream, dạng mỹ phẩm, dung dịch, gel hoặc tấm dán. Bác sỹ se cân nhắc sử dụng một dạng thuốc tùy thuộc và loại da của bạn. dạng cream và mỹ phẩm làm cho da ẩm và là lựa chộn tốt đối với những người có da nhạy cảm. Nếu da bạn tiết nhiều chất nhờn hoặc bạn sống ở vùng khí hậu nóng, độ ẩm cao bạn nên sử dụng các loại gel hoặc dung dịch có chứa alcohol, các dạng thuốc này làm cho da bạn khô hơn. Bác sỹ sẽ cho bạn biết cách sử dụng thuốc như thế nào và số lần sử dụng thuốc.

Đối với một số người, các thuốc bôi tại chố kê theo đơn có thể gây ra một số tác dụng phụ mức độ nhẹ như là cảm giác nhức nhối, bỏng rát, tấy đỏ, bong da, róc vảy hoặc làm thay đổi màu da. Với một số thuốc như la trinoin, tác dụng phụ thường giảm hoặc mất đi sau một khoảng thời gian dùng thuốc. Nếu tác dụng phụ nặng lên hoặc không mất đi bạn cần thông báo cho bác sỹ biết.

Tên nhãn hiệu trong phần này được đưa ra chỉ là ví dụ và không có nghĩa là những thuốc này được chứng thực bởi Viện sức khỏe quốc gia hoặc bất cứ tổ chức của chính phủ nào khác. Nếu một tên nhãn hiệu nào đó không được đề cập đến cũng không có nghĩa là sản phẩm đó không được sản xuất.


Đối với các thuốc có thể mua trực tiếp, tác dụng của thuốc bôi tại chỗ không có hiệu quả ngay lập tức. Da của bạn có thể tồi tệ hơn trước khi bạn thấy có tiến triển rõ rệt. Thuường sau khoảng 4-8 tuần bạn moái nhận thấy sự cải thiên rõ rệt.

Các thuốc uống được kê theo đơn.

Đối với những bệnh nhân mức độ từ trung bình đến nặng, các bác sỹ thường kê thêm thuốc kháng sinh đường uống. Kháng sinh đường uống sẽ giúp cho việc kiểm soát mụn trứng cá nhờ sự kiềm chế sự phát triển của vi khuẩn và làm giảm quá trình viêm. các thuốc bôi tại chỗ và thuốc uống có thhẻ được sử dụng phối hợp với nhau. Các kháng sinh thông thường được sử dụng để điều trị trứng cá như tetracycline (Achromycin V), minocycline (Dynacin, Minocin) và doxycycline (Adoxa, Doryx và Monodox).

Các thuốc uống khác ít được sử dụng hơn như là clindamycin (Cleocin), erythromycin hoặc sulfonamides (Bactrim). Một số người dùng kháng sinh có thể co tác dụng phụ như khó chịu ở da dày, hoa măt, chóng mặt, thay đổi màu da và tăng khả năng bị rám nắng. Do tetracyclines có theer ảnh hưởng đến sự hình thành răng và xương ở thời kỳ bào thai và ở trẻ nhỏ, nên thuốc này không được sử dụng cho phụ nữ có thai và tre em dưới 14 tuổi. Có một số quan ngại, mặc dù vẫn chưa được chứng minh rõ ràng đó là tetracycline và minocycline có thể làm giảm tác dụng của thuốc tránh thai. Do vậy, khi sử dụng các thuốc này nên áp dụng một biện pháp tránh thai khác thay vì dùng thuốc tránh thai. Sử dụng kháng sinh kéo dài đôi khi có thể càn thiết để đạt được kết quả điều trị mong muốn.

Điều trị những nốt cục hoặc trứng cá bọc.

Những người bị trứng cá tạo thành u cục nhỏ hoặc trứng cá bọc nên được điều trị bởi bác sỹ chuyên khoa da liễu. Đối với những bệnh nhân trứng cá bị viêm nhiễm nặng và không cải thiện được khi dùng các thuốc đã nêu ở trên, bác sỹ có thể cho sử dụng thuốc iotretinoin (Accutane), retionid (dẫn chất vitamin A). Isotretinoin là thuốc dùng đường uống thường được dùng 1 hoặc 2 lần trong ngày và dùng trong khi ăn trong khoẳng 15-20 tuần. Thuốc này sẽ làm giảm kích thước của các tuyến tiết chất nhờn do đó lamg giảm tiết chất nhờn. Đông thời, cũng làm hạn chế sự phát triển của vi khuẩn.

Những ưu điểm của Isotretionin (Accutane)

Isotretionin là thuốc tác dụng mạnh có thể ngăn ngừa sẹo. Sau 15 đến 20 tuần điều trị bằng iotretinoin, trứng cá sẽ mất đi hoàn toàn hoặc phần lớn ở hầu hết các bệnh nhân. ở những bệnh nhân này nếu trứng cá tái phát trở lại sau một liệu trình điều trị bằng isotretinoin, bác sỹ sẽ sử dụng một liệu trình điều trị khác hoặc sử dụng thuốc khác.

Những nhược điểm của Isotretionin

Isotretinoin có thể gây ra tình trạng quái thai trong quá trình phát triển của thai nhi ở phụ nữ mang thai. Một điều hết sức quan trọng cần nhớ đó là những phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ không được có thai trong thời gian đang sử dụng thuốc này.

Những phụ nữ này phải sử dụng thuốc 2 biện pháp tránh thai khác nhau cùng luc trong vòng 1 tháng trước khi quá trình điều trị bắt đầu, trong suốt liệu trình điều trị, và 1 tháng sau khi kết thúc liệu trình điều trị. Bạn nên hỏi bác sỹ khi nào thì an toàn choviệc mang thai sau khi bạn dã dừng sử dụng thuốc isotretinoin.

Một số người bị trứng cá trở nên trầm cảm do sự thay đổi ở các vùng da hở. Sự thay đổi tâm trạng có thể mạnh hơn trong quá trình điều trị hoặc trong giai đoạn đầu sau khi kết thúc liệu trình điều trị bằng isotreinoin. Đã có nhiều báo cáo về các trường hợp tự tử và cố gắng tự tử ở những người sử dụng isotretinoin, tuy nhiên, mối liên quan giữa việc sử dụng isotretinoin và tự tử hay sự trầm cảm vẫn chưa rõ ràng. Mặc dù vậy, nếu như bạn hoặc ai đó mà bạn biết cảm thấy thường xuyên buồn chán hoặc có các triệu chứng của trầm cảm như cảm thấy không muốn ăn, mất sự hứng thú với những hoạt động vui chơi hoặc khó tập trung, bạn càn phải tham khảo ý kiên bavs sỹ.

Một số tác dụng phụ khác của isotretinoin:

- khô mắt, miệng, môi, mũi và da (thường gặp)

- ngứa

- chảy máu cam.

- đau nhức cơ

- nhạy cảm với ánh nắng.

- giảm thị lực nhìn đêm

- thay đổi một só thành phần trong máu như tăng mỡ máu (triglycerides và cholesterol)

- thay đổi chức năng gan.

Để xác có thể xác định được liệu các tác dụng phụ có xuất hiện hay không khi sử dụng isotretinoin, bác sỹ sẽ xét nghiệm máu của bạn trước và trong quá trình diều trị. Các tác dụng phụ sẽ mất đi sau khi ngừng thuốc.

Điều trị trứng cá do ảnh hưởng của Hormon ở phụ nữ.

ở một số phụ nữa, trứng cá có nguyên nhân là do tiết nhiều hormon androgen. Những biểu hiện có thể là căn cứ trong trường hợp này đó là chứng rậm lông (mọc nhiều lông ở mặt hoặc trên cơ thể), trứng cá xuất hiện nhiều ở thời kỹ tiền kinh nguyệt, chu kỹ kinh nguyệt không đều, và tăng hàm lượng androgen trong máu.

Bác sỹ có thể cho sử dụng một số laọi thuốc sau:

- Thuốc tránh thai: giúp ức chế sản xuất androgen từ buồng trứng.

- Sử dụng các thuốc corticosteroid liều thấp như prednison (Deltasone) hoặc dexamethasone (Decadron, Hexadrol) giúp ức chế tiết androgen từ tuyến thượng thận

- Các thuốc Antiandrogen (kháng androgen) như spironolactone (Aldacton) làm giảm bài tiết quá mức các chất dầu.

Tác dụng phụ của các thuốc kháng androgen đó là có thể làm chu kỳ kinh nguyệt không đều, đau tuyến vú, đau đầu và mệt mỏi.

Các biện pháp điều trị khác

Các bác sỹ có thể dùng các biện pháp điều trị khác kết hợp với điều trị bằng thuốc để điều trị những bệnh nhân trứng cá. Ví dụ như các bác sỹ có thể lấy bỏ các mụn trứng cá cho bệnh nhân khi bệnh nhân đến khám. Đôi khi bác sỹ cũng có thể tiêm trực tiếp corticosteroid trực tiếp và tổn thương để làm giảm kích thước và đau ở các trứng cá bọc viêm và trứng cá dạng u cục.

Điều trị sớm là cách tốt nhất để ngặn chặn khả năng hình thành sẹo do trứng cá. Khi sẹo xuất hiện, bác sỹ có thể sử dụng thuốc hoặc biện pháp phẫu thuật để làm giảm sẹo. Laser bề mặt có thể giúp điều trị các sẹo không đều. Dermabrasion (hay microdermabrasion) là một biện pháp che phủ sẹo đôi khi cũng được sử dụng.

Một lựa chọn điều trị khác đối với những sẹo sâu do trứng cá bọc đó là cấy chuyển mỡ từ nơi khác trên cơ thể để phủ vết sẹo. Bác sỹ cũng có thể tiêm các chất tổng hợp làm đầy vết sẹo.

Chăm sóc da như thế nào đối vơi những người bị trứng cá.

Làm sạch da nhe nhàng

Nếu bạn bị trứng cá, bạn nên rửa mặt nhẹ nhàng bằng một chất tẩy nhẹ, 1 lần buổi sáng và 1lần buổi tối cũng như sau khi tập thể dục. Rửa mặt từ dưới cằm đến trán và phải chắc chán rằng bạn đã rửa toàn bộ bề mặt da.

Hoi bác sỹ của bạn hoặc các chuyên gia y tế về những dạng chất tẩy dùng rửa mặt tốt nhất.

Sử dụng xà phòng tẩy mạnh hoặc tấm đệm có bề mặt thô ráp không tốt và có thể làm nặng hơn. Các chất làm se không nên sử dụng trừ khi da bạn có quá nhiều chất nhờn, khi đó bạn chỉ nên sử dụng ở những vùng da tiết nhiều chất nhờn.

Gội đầu thường xuyên cũng rất quan trọng. Nếu tóc bạn có nhiều chất dầu bạn nên gội đầu hàng ngày.

Hạn chế chạm tay vào da thường xuyên

Tránh chà sát và chạm vào các tổn thương trên da. Nặn cậy trứng cá có thể thể dẫn đến hình thành sẹo và các nốt đen.

Cạo râu cẩn thận

Đối vớ đàn ông bi trứng cá khi cạo râu bằng cạo râu điện hay bằng dao cạo nên thử trước để cảm thấy thoải mái nhất. Khi sử dụng dao cạo, cần chắc chắn rằng lưỡi dao sắc và cần làm mêm rau bằng xà phòng và nước trước khi dùng kem cao râu. Cạo râu nhẹ nhàng và chir khi cần thiết để làm giảm nguy cơ hây tổn thương xước bê mặt da.

Tránh bị cháy nắng hoặc xạm nắng

Nhiều thuốc được sử dụng để điều trị trứng cá có thể làm bạn dễ bị cháy nắng. cháy nắng là tình trạng da bị đỏ còn xạm nắng là da bi xẫm màu và có thể làm cho khó nhận biết các vết tổn thương trên da và làm cho da cảm giác khô hơn. Tuy nhiên, tác dụng này chỉ tạm thời và một số ngy cơ được biết đến do da tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời đó là làm tăng quá trinh lão hóa da và nguy cơ ung thư da.

Lựa chọn mỹ phẩm thật cẩn thận

Trong khi điều trị trứng cá, ban có thể cần phải thay đổi một số mỹ phẩm bạn đang dùng. Tất cả các mỹ phẩm, như kem bôi mặt, phấn, bút kẻ mắt, kem và các sản phẩm chăm sóc tóc phải không có chất dầu. Lựa chọn các sản phẩm mà trên nhãn có ghi là không gây hình thành mụn trứng cá. Tuy nhiên, đối với một số người thậm chí sử dụng các sản phẩm như vậy vẫn có thể làm trứng cá tồi tệ hơn.

Đối với tuần đầu tiên điều trị, việc sử dụng các mỹ phẩm có thể khó hơn vi da có thể bị đỏ hoặc có vảy, điều này thường gặp khi sử dụng thuốc bôi tretinoin hoặc benzoyl peroxide.

Những vấn đề tiếp tục được nghiên cứu về trứng cá.

Các nhà nghiên cứu y học vẫn tiếp tục nghiên cứu những thuốc mới để điều trị trứng cá, các thuốc kháng sinh bôi thông thường để thay thế chúng như đang sử dụng hiên nay. Các bác sỹ nhận thấy rằng, có rất nhiều dạng nhiễm khuẩn khác nhau, theo thời gian, các vi khuẩn kết hợp với trứng cá sẽ trở nên kháng thuốc kháng sinh đang được dùng điều trị và sự xuất hiện kháng thuốc này có ý nghĩa như thế nào vẫn chưa được sáng tỏ.

Các nhà khoa học cũng có gắng tìm hiểu rõ hơn về cơ chế liên quan đến trứng cá nhờ đó họ có thể tìm ra những loại thuốc điều trị mới tác dụng vào cơ chế gay bệnh. Ví dụ, một nhóm các nhà nghiên cứu được hỗ trợ từ NIAMS dang nghiên cứu cơ chế liên quan đến tiêt chất bã nhơn đê có thể tìm ra biện pháp giảm đáng kể sự tiết bã nhờn mà không bị các tác dụng phụ do các thuốc đang được sử dụng hiện nay. Một nhóm nghiên cứu khác cũng đang cố gắng tìm hiểu vi khuẩn P.acnes kich hoạt hệ thống miễn dịch như thế nào để tim ra những biện pháp can thiệp miễn dịch. Những lĩnh vực nghiên cứu khác liên quan đến khảo sát ảnh hưởng của isotretinoin đến một vùng não mà có thể dẫn đến sự trầm cảm và phất triển một hệ thống laser để điều trị trứng cá và những sẹo do trứng cá mà không gây tổn thương các lớp da khác.

Các nhà nghiên cứu ở Đức được tài trợ từ viện nghiên cứu Đức đã nghiên cứu vi khuẩn P.acnes và tìm ra các thông tin di truyền của vi khuẩn. Các thông tin này có thể giúp các nhà nghiên cứu phát triển các phương pháp điều trị mới để tiêu diệt vi khuẩn.

Trước Trước
 
Tiếp Tiếp
Diễn đànDiễn đànNhịp cầu ra thế...Nhịp cầu ra thế...Dịch về Y tế cộ...Dịch về Y tế cộ...Các bệnh vần ACác bệnh vần A