23 Tháng Tư 2018
 
Diễn đànDiễn đànChợ tài nguyên ...Chợ tài nguyên ...Các ý tưởng mớiCác ý tưởng mớiDuyên fận - Qui tắc jíz tả jữ viết khôw dấuDuyên fận - Qui tắc jíz tả jữ viết khôw dấu
Trước Trước
 
Tiếp Tiếp
Bài mới
 12/07/2017 3:18 CH
 
 Được sửa bở thazhairwuyenv.blogspot.com  vào 25/07/2017 2:16:50 CH
Từ jữ viết quốc wữ áz xạ saw jữ viết khôw dấu zư sau:1. Thay thế phụ âm: ch = j; ngh, ng = w; nh = z; ph = f; gh đứw trước e, ê = g; đ = dh2. Lược bỏ dấu phụ wuyên âm bằw jữ cái: â = ah, ê = eh, ô = oh, ư = uh, ă = yh, ơ = ih3. Thay dấu thaz bằw jữ cái: s = sắc, f = huyền, r = hỏi, x = ngã, q = nặng (đối với từ jứa các wuyên âm là a, o, u, i, y) và d = sắc, b = huyền, l = hỏi, v = ngã, k = nặng (đối với các từ jứa wuyên âm là â, ê, ô, ơ, ư, hay nói theo cáj khác: hs = d, hf = b, hr = l, hx = v, hq = k). Thứ tự bỏ dấu: Fụ âm đầu từ (nếu có) + Jữ cái wuyên âm + Dấu fụ wuyên âm + Fụ âm cuối từ + Dấu thaz.Ví dụ: Jữ "huyền" được viết zư sau: H + uye + h + n + f = huyehnf = huyenb (b=hf)4. Woại lệ: ưi = uyh (để fân biệt với uơ = uih), ươ- = uih- (rút gọn ươ- = uihh- = uih-).
Bài mới
 12/07/2017 3:21 CH
 
 Được sửa bở thazhairwuyenv.blogspot.com  vào 25/07/2017 2:19:24 CH
Ví dụ bài hát Duyên fận được viết bằw jữ viết khôw dấu:Sawstacs: Thizq ThaisFank laf con gais, juah motk land yeuh aiZinf veb tuihw lai maf thayd zuh sohw rowk dhuiwb daifCazr zaf neo dhihn, bayb em juah lind triux dhoih vai gazs zocq zynbThayb meq thuihw em, zib timf wuiib se duyehnLowf caub mow em dhauk bend jo yehn motk bows thuyenbLuad dhoih tizf duyehn conf juah luuh luyendSik wuiib ta dhend em khocs sau bao liib khuyehnJuah yeuh lanb nao, bietd ra lamf saoBietd trow tizf yeuh zuh thed naofSohw sauh laf bao naof dho dhuick dhauhLowf wuiib ta ai bietd cos daif lauhQua bao thiib gian sowd trow bizf anLiv yeuh wuiib ta gieo trais wawNohw sauh tuyf sohw lamf sao maf trohwJuah dhov bend bietd niih nao dhucq trow.
Bài mới
 12/07/2017 3:22 CH
 
 Được sửa bở thazhairwuyenv.blogspot.com  vào 12/07/2017 3:30:05 CH
Wuồn: thazhairwuyenv.blogspot.com
Bài mới
 12/07/2017 3:26 CH
 
 Được sửa bở thazhairwuyenv.blogspot.com  vào 25/07/2017 2:20:48 CH
CAR ZAF THUIHW ZAU Ba thuihw con vif con giowd meq Meq thuihw con vif con giowd ba Car zaf ta cuwf thuihw yeuh zau Xa laf zid ganb zau laf cuiib.
Bài mới
 25/07/2017 2:15 CH
 
Từ jữ viết quốc wữ áz xạ saw jữ viết khôw dấu zư sau:1. Thay thế phụ âm: ch = j; ngh, ng = w; nh = z; ph = f; gh đứw trước e, ê = g; đ = dh2. Lược bỏ dấu phụ wuyên âm bằw jữ cái: â = ah, ê = eh, ô = oh, ư = uh, ă = yh, ơ = ih3. Thay dấu thaz bằw jữ cái: s = sắc, f = huyền, r = hỏi, x = ngã, q = nặng (đối với từ jứa các wuyên âm là a, o, u, i, y) và d = sắc, b = huyền, l = hỏi, v = ngã, k = nặng (đối với các từ jứa wuyên âm là â, ê, ô, ơ, ư, hay nói theo cáj khác: hs = d, hf = b, hr = l, hx = v, hq = k). Thứ tự bỏ dấu: Fụ âm đầu từ (nếu có) + Jữ cái wuyên âm + Dấu fụ wuyên âm + Fụ âm cuối từ + Dấu thaz.Ví dụ: Jữ "huyền" được viết zư sau: H + uye + h + n + f = huyehnf = huyenb (b=hf)4. Woại lệ: ưi = uyh (để fân biệt với uơ = uih), ươ = uih- (rút gọn ươ = uihh = uih-).
Trước Trước
 
Tiếp Tiếp
Diễn đànDiễn đànChợ tài nguyên ...Chợ tài nguyên ...Các ý tưởng mớiCác ý tưởng mớiDuyên fận - Qui tắc jíz tả jữ viết khôw dấuDuyên fận - Qui tắc jíz tả jữ viết khôw dấu